HUWAG MANAGHILI

PINOY ABROAD

“HUWAG kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Sapagka’t sila’y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo.” Psalm 37:1 (KJV)

MARAMING tao ang ikinasasama ng loob o hindi ikinatutuwa kapag umuunlad at nagi­ging matagumpay ang iba. Nakikita nila kung anong kasaganaan mayroon iyong iba kumpara sa kung ano lang ang mayroon sila. At totoong na-upset sila kung higit na masagana ang iba kaysa kanila. Kahit pa sa masamang paraan nakamit ang kasaganaan ng iba.

Ang ating verse sa Bible ngayong araw, sinasabi na huwag tayong mag-alala dahil sa  pag-unlad at pagtatagumpay ng mga gumagawa ng masama. Lalong huwag natin silang kainggitan. After all, hindi natin dapat kainggitan ang sinoman dahil ang inggit ay kasalanan (Romans 1:29). Ang pag-iimbot (covetousness), selos (jealousy), at inggit (envy) ay kasalanan. Ang inggit ay pagnanasa na maging katulad ng tao na may bentahe. Ang inggit, selos at pag-iimbot ay magkakahalintulad at kadalasan ay kumbinasyon ng isa’t isa na nagbubunga ng walang katapusang paghaham­bing ng ating sarili sa iba.

Ang verse na tinatalakay natin ngayon ay nagpapahiwatig na walang saysay ang mainggit sa mga gumagawa ng kasamaan, hindi karapat-dapat na kainggitan sila. Sila ay mga taong tulad ng mga damong tatagpasin (Psalms 37:1). Ang katapusan ng mga makasalanan ay destruction and desolation. Ang makasalanan ay maaaring umunlad at magtagumpay, subalit ito’y limitado o pansamantala lamang. Bakit tayo dapat mainggit? Bakit tayo mababalisa o maiinggit sa taong doomed to destruction?

Sabi rin sa verse natin, ang wicked ay matutuyo tulad ng berdeng dahon. Ang buhay natin ay pansamantala lamang at panandalian katulad ng mga damo sa parang. Anomang kasaganaan ang tinatamasa ng masasama, ito’y pansamantala o panandalian lang. Ang masasama ay ipinagpalit ang buhay na walang hanggan at kapayapaan sa pansamantala at limitadong kasaganaan. Kung sila ay hindi matuyo at kumupas sa buhay ngayon, sa kabilang buhay sila ay di makaliligtas!

Marami na tayong napanood na mga balita sa telebisyon na kung saan ang mga makasalanan ay bumabagsak. Ang mga balita na ito’y aral na totoo. Ang katotohanan ng Psalm 37. Kaya, huwag na nating ikumpara ang ating mga sarili sa iba, lalong higit sa masasama! (givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

FOLLOWING THE LORD

PINOY ABROAD

SA Psalms 23:4, ito ang awit ni Haring David ng Israel, sinasabing “Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; For You are with me; Your rod and your staff, they comfort me,”

Sa paglalakbay natin sa buhay, mayroong magaganda at masalimuot na karanasan tayong nasusumpungan.

Life wasn’t always sunshine and roses, ika nga. Hindi lahat ay umaayon sa ating kagustuhan o nag­reresulta ng mga bagay na pabor sa atin.

Maganda sana kung laging umaayon at ayos ang takbo ng ating buhay. Obviously, hindi ganon ang buhay sa daigdig na ito.

Ang tanong, paano natin haharapin ang mga hamon sa buhay? Kaya ba natin nang mag-isa? Aasa ba tayo sa pamilya o sa mga kaibigan?

Ang problema kung sa sarili lang natin tayo aasa, limitado ang ating kakayahan. Ang mga kaibigan at ating pamilya naman ay maaaring makatulong su­balit hindi sila laging nariyan para tumulong o dili kaya ay wala sila sa posisyon o poder para makatulong. Maaari rin wala silang alternatibong solusyon para makatulong.

Sa panahon ng bagyo at kadiliman ng buhay hindi tayo makaaasa sa mga tao sapagkat sila rin ay ‘di reliable.

Sa paglalakbay sa buhay, si Haring David ay di umasa sa kanyang sarili o maging sa kanyang pamilya at kaibigan para sa direksyon at tulong sa takbo ng pamumuhay at pamumuno. Para kay David, ang Panginoon ang kanyang pastol (shepherd, Psalms 23,1).

Tanging sa Panginoon siya lumalapit sa paghingi ng tulong sa buhay na kanyang nilalakbay; maging sa bingit ng kamatayan.

Kaya, boldly sabi niya, “Oo, bagaman ako’y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka’t ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.” Sabi ni Haring David na isang magiting na hari at salmnis­ta (psalmist).

Sinabi pa niya na, “following the Lord is better than following anything or anybody else.”

Kung papaanong kumportable ang mga tupa sa mga pastol sa kanilang pag-aalaga at pagbabantay sa kanila laban sa mababangis na hayop at magnanakaw, gayundin si Haring David na kumportable sa presensya ng Panginoon sa kanyang buhay.

Alam niya na hindi siya pababayaan at babantayan siya sa tuwina laban sa kanyang mga kaaway at alalahanin sa buhay.

Kailanman ang Panginoon, “will not leave him nor forsake him.” The Lord is the Good Shepherd who lays down His life for the sheep.” (John 10:11)

Kabayan, kanino tayo magtitiwala at susunod? Sana sa ating Panginoon na ating mabuting Pastol!

(givalencia777@gmail.com for comments and prayer)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

HUWAG MATAKOT MABIGO

PINOY ABROAD

ALAM n’yo ba, na 365 beses binanggit sa Bibliya na “Huwag kayong matakot?”

Sinabi ni Jesus, “Huwag matakot at manampa­lataya lamang”.

Huwag matakot mabigo. Ito ang nais kong bigyan natin ng pansin ngayon.

Kadalasan tayo ay bantulot humakbang o gumawa ng anomang bagay para sa ating sarili; ma­ging sa negosyo, propesyon o maging sa panliligaw. Dahil nga tayo’y takot mabigo.

Kadalasan daw tayo ay natatakot sa anomang mangyari na subalit ito’y malayong mangyari o hindi pala magaganap.

“Ang takot ay nasa isip lamang,” sabi sa awit ni Pinay folk singer Coritha.

Ang takot daw ay dapat harapin, anoman ito. Kung nais nating maging matagumpay, kailangan nating harapin ang panga­nib.

Ito ang kadalasang kinakaharap ng mga matagumpay na negos­yante. Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ninyo sa buhay ay ang patuloy na matakot na ikaw ay makagawa ng pagkakamali.

Minsan, ang pagkabigo ay susi sa tagumpay; sa bawat pagkakamali natin, ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay. Ang mahirap dito, kung tayo ay nabigo o nagkamali ay mananatili tayo sa ganuong sitwasyon.

Pagkabigo ay tagumpay kung tayo ay natuto sa ating pagkakamali.

Tama ang sabi ng da­ting pangulo ng America, na si Theodore Roosevelt, “It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.” Try and try until we succeed, ito ang palasak nating naririnig na may katotohanan.

Magandang namnamin ang sabi ni Napoleon Hill, “Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure.” Pahayag pa rin niya, “Failure is a detour, not a dead-end street.”

Ang kilalang Prime Minister ng England ay nagsabi rin, “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” Idagdag pa natin ang wika ni Confucious, “Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Hindi madaling mapagtagumpayan ang takot sa pagkabigo, pero kapag na build-up natin ang confidence na hindi matakot mabigo, makakamit natin ang higit. Ang hamon sa atin, tuloy ang pakikibaka sa buhay.

Ang kabiguan ay hindi permanente at ito’y pansamantala lamang tungo sa tagumpay nating inaasam-asam.

Maganda ang paalala ni Indian yogi at guru Paramahansa Yogananda, “The Season of failure is the  best time for sowing the seeds of success.” Ito sana ang ating maging kaisipan, ang ating failure ay siyang maging hudyat natin para sa bagong tagumpay at hindi para tayo ay tumigil sa ating layunin na maging matagumpay.

Si William Penn na founder ng Pennsylvania ay nagbanggit ng ganito, “No pain, no palm; no thorns, no throne; no gall, no glory; no cross, no crown.”

Idagdag pa natin ang sulat ni Latin Playwright Terence, “Fortunes favors the bold.” Finally, first and foremost, “fear not believe only,” Jesus said!(comment:givalencia777gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

MAGTIWALA

PINOY ABROAD

ANG paksang nais kong ibahagi sa araw na ito ay ang salitang “magtiwala.”

Ang salitang ito ay madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Basically, ang mga Pilipino ay mada­ling magtiwala kahit kanino o sa anomang bagay.

Sa ngayon, tila baga nasa panahon tayo ng maraming pagdududa at hindi basta nagtitiwala sa ating kapwa o sa sistema. Marahil, sa ating pamilya ay lubos tayong may tiwala o kaya sa ating mga kaibigan. Subalit marami ring mga kaibigan ang hindi tapat sa atin at minsan ay pinagkakanulo pa tayo. Gayundin ang mga kapatid sa kapwa kapatid ay walang tiwala sa isa’t isa pagdating sa usapin ng mana.

Sariwain natin ang ilang karanasan sa ating kasaysayan. Di ba ang Panginoong Jesukristo ay itinatwa ni Pedro at si Judas ay ipinagkanulo ang ating Panginoon?

Gayundin ang mga lider at mga politiko na kung saan nilalaglag o tinatraydor ang kanilang mga kasama para sa pansariling kapakanan. Halimbawa, Erap-Chavit, Gloria-Hyatt 8, Samson-Delilah, Caesar-Anthony at iba pa.

Kaya kadalasan ang mga payo, “save your ass first!” Kaya sa panahon ngayon ay mahirap magtiwala talaga, maging sa mga kaibigan, tila ba may pagdududa sa isa’t isa. Wika nga, “What a crazy world!”

Maging sa sarili, minsan ay nag-aalinlangan tayo na magtiwala sa kakayahan at pagdedesisyon natin. Bagama’t mayroon ding lubos na may tiwala sa sarili o overconfident, na kadalasan ay mali ang mga desisyon o diskarte.

Magtiwala, kailan pwede at kailan hindi? Kanino dapat at hindi dapat magtiwala?

Wow, tanong na mahirap sagutin! Alam din natin, na marami rin ang nagtitiwala sa kanilang kakayahan, kayamanan at kalakasan, koneksyon at pinag-aralan.

Alam ba ninyo? Mayroong ginintuang katuruan tungkol sa magtiwala? Sa aklat ng Kawikaan na kalipunan ng mahahalaga at makabuluhang payo ng isang dakilang pantas at hari na naging gabay niya sa kanyang pamumuno at pamumuhay ang nagwika, “Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. (Kawikaan 3:5-6)

Samakatuwid, dito pala tayo dapat magtiwala – sa Panginoon Diyos na nagbibigay ng karunungan, kaligtasan, kapayapaan at tagumpay sa buhay. Siya ang maglalapit ng tao’t sistema na ating tunay na mapagkakatiwalaan! Tiwala lang sa ating Panginoon!

Hindi siya nagbabago, “the same yesterday, today and forever!” (comments and prayers, givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD /GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

ASAMA SA ATIN

PINOY ABROAD

SA tuwing dumaraan tayo sa pagsubok o matinding ­problema, hindi natin maiwasan na isipin na tayo’y nag-iisa. Na tayo lang ang maaaring magbigay ng kalutasan sa ating mga suliranin.

Pero sa Exodus 33:14, ganito ang sinabi ng Panginoon, “I will personally go with you. Moses. And I will give you rest-everything will be fine for you.”

Si Moses ay binigyan ng mabigat na trabaho ng Panginoon nang ­pangunahan niya ang mga ­Israelita patungo sa Lupang Pangako. Hind sinabi ng Panginoon kung sino ang makakasama o makakatuwang niya upang ituro sa kanya ang daan patungo sa Promise Land. Subalit, sa ating verse ngayon ay tiniyak ng Panginoon na siya mismo ang sasama kay Moses. “I will personally go with you…I will give you rest-everything will be fine for you.”

Bawat isa sa atin ay may tungkulin na ­gagampanan sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo ay naglalakbay patungo sa Promised Land. Tayo ay iniligtas sa ating personal na kasawian sa buhay: pagiging alipin sa kasalanan, mula sa mga testing and trials, patungo sa ating personal na Promised Land. Ito ay bunga ng pagtitiwala sa Panginoon Jesus na nagsabing, “The place where we will be perfect and complete, needing nothing” (James 1:4).

Tulad ni Moses, may pagkakataon na iniisip natin, paano tayo makararating sa gusto nating marating. Iniisip natin kung ituturo ng Panginoon ang daan o ang pamamaraan. Ang ating verse ngayon ay ­nangungusap sa atin tulad ng ­pangungusap kay Moses. Mismong ang Panginoong Diyos ang sasama sa atin.

Ipakikita ng Panginoon ang paraan. Hindi Niya ipinangako na tayo’y bibigyan ng mga mapa at bahala na tayo. Bagkus, ang pangako ay personal ­guidance and direction from God Himself. God will be there with us, side by side.

Ang Panginoon ay bibigyan tayo ng kapahingahan sa lakbayin natin. Hindi tayo dapat mag-alala along the way. Masusumpungan natin ang kapahingahan sa katiyakan na ipinangako sa atin. Anoman ang mangyari, tulad kay Moses, ang Diyos ay kasama natin para tayo ay tulungang makarating sa Promised Land.

Lahat ay ­magiging maayos, pero hindi nangangahulugan na tayo’y hindi makararanas ng trials, troubles, and tribulations. Naranasan ito ni Moses. Ibig sabihin, tayo man ay gagabayan ng Diyos na marating ang ating mga hangarin sa buhay.

“God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished” ­(Philippians 1:6).

Kaya kung nararamdaman mong sumuko na sa laban ng buhay, tibayan mo pa ang iyong loob. Alalahanin lang na may Diyos na laging sumasaklolo at magbibigay ng tamang direksyon patungo sa iyong tamang hantungan. (givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD /  GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

PAGPAPALA SA MATUWID

PINOY ABROAD

FOR You, O LORD, will bless the righteous; with favor you will surround him as with a shield. Psalm 5:12 NKJV

Ayon kay David, the Lord will bless the righteous. Ang tanong sino ang righteous o matuwid? Sila ba ‘yung mga tao ‘who walk in sinless perfection’?

Maging si David ay sinasabi na, “There is none who does good, No, not one.” Walang taong hindi nagkakamali o nagkakasala.

Sa katunayan nito, si David ay hindi rin papasa sa sinasabing bless the righteous. Dahil siya mismo ay mayroong mala­king kasalanang nagawa sa buhay.

Ayon kay Apostol Pablo, ang actual point of view ni David, o ang tinutukoy niyang matuwid ay yun mga nagkasala pero napatawad. ‘Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kaniya’y ibinibilang ng Dios ang katuwiran nang walang mga gawa’ (Romans 4:6).

Ang tinatalakay na­ting verse sa araw na ito ay nagpapahayag na binibiyayaan ng Diyos ang mga nagkasala at kanyang napatawad at sila iyong mga itinuturing na righteous o matuwid.

Ano naman ang blessings ng mga righteous? Sa Bible ay nagbanggit ng napakaraming halimbawa na hindi magkakasya sa espasyo ng column ko.

Sa Psalms 84:11, the sons of Korah sum them all up by saying, “Sapagka’t ang Panginoong Dios ay araw at kalasag: ang Panginoo’y magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian: hindi siya magkakait ng anomang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid.

Ang matutuwid, sa madaling salita, ay pinagpapala anoman ang kanilang pangangailangan.

Ang ating verse ngayon ay nagpapahayag ng partikular na blessing na tinatanggap ng mga matuwid. Sila ay napalilibutan ng mga pabor na nagsisilbing kalasag (shield).

Kalasag na magsisilbing proteksyon sa kanila sa sandali ng labanan.

Gayundin ang Panginoon Diyos na siyang nagbibigay ng kalasag sa isang taong matuwid upang ma­ging ligtas siya at protektahan sa anomang panganib sa buhay. Kung ang tao ay may favor ng Panginoon then good things happen to that person anoman ang pangyayari.

Isang halimbawa nito ay si Noah. Sa panahon ng malaking pagbaha, siya at kanyang pamilya ay may nakamit na pabor sa Panginoon at sila ay naligtas sa kapahamakan (Genesis 6:8).

Ang matuwid ay tumatanggap ng favor katulad ni Noah hindi dahil sila ay hindi nagkakasala, bagkus dahil sila ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Tandaan natin, na ang Panginoon ay hindi tumitingin sa mga self-righteous with favor, kundi sa mga taong “humble and contrite in spirit” (Isaiah 66:2).

Sa oras na ito, tayo’y lumapit sa Panginoon Jesus na may mapagkumbaba at nagsisising diwa, katulad ng Psalmist sa kanyang panalangin, “I entreat your favor with all my heart, be gracious to me according to your promise” (Psalm 119:58). (givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

MAY KANYA-KANYANG PANAHON ANG LAHAT NG BAGAY

PINOY ABROAD

MADALAS nating marinig ang mga salitang, “Walang permanenteng bagay sa mundo.”

Minsan nasasambit ito ng mga taong dumaraan sa pagsubok. Paraan para mapanatag ang kalooban at magbiyan sila ng pag-asa na isang araw ay mababago ang sitwasyon para sa ikabubuti.

Maging ang Greek philosopher na si Heraclitus ay naniniwala rito kaya nga tinuran niya na “There Is Nothing Permanent Except Change.

Maaaring pagbabago ito sa sitwasyon, pakikipagrelasyon o kahit sa nararamdaman sa isang tao o bagay.

May kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. “For everything there is a season, a time for every activity under heaven.” Nakasaad ito sa Ecclesiastes 3.1.

Sabi ng mga Biblical scholar, ang Ecclesiastes ay isa sa mga wisdom ¬literature; tulad ng aklat ni Job, Psalms, Proverbs at Song of Songs. Wisdom literature, as name implies, ay nagpapahayag ng wisdom o karunungan sa mga mambabasa.

Ang aklat na ito ay nagpapahayag tungkol sa nature of the world God created.

Sa daigdig ng Diyos, there is a time for everything.

Para kay Solomon, walang permanente sa daigdig na ito. Bawat bagay ay nagbabago, ang resulta, ang lahat ay limitado to a particular moment. Bawat bagay ay may kanya-kanyang kapanahunan.

Sa Ecclesiastes 3:2-3, maliwanag ang pahayag ni Solomon na may, “Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo. A time to kill and a time to heal.”

Kung mayroon ka mang hinihiling at hindi mo pa nakakamit, maaaring hindi pa iyon panahon kaya hindi pa ibinibigay sa iyo ng Panginoon.

Magtiwala ka lang dahil maaaring inihahanda ka lang niya sa pagdating ng iyong mga kahilingan.

Kaya nga, dahil sa  changing, seasonal, temporal nature of God’s world, hindi dapat tayo naka-focus sa isang bagay o gawain na magiging sentro ng ating buhay. Dahil kung magkakagayon, tayo’y mabibigo.

Pangaral ni Solomon, “God has made everything beautiful in its own time.” (Ecclesiastes 3:11), subalit kung pilit nating panghahawakan ang anomang bagay bilang permanente, mami-miss natin ang totoong kahulugan at layunin ng buhay.

Ano ba ang  tunay na kahulugan at layunin ng buhay (true meaning and purpose of life), ayon kay Solomon? Sabi niya,” God’s purpose is that people should fear him.” (Ecclesiastes 3:14). Things come, go, and return once again in an ongoing cycle. (Ecclesiastes 3:150).

Ang tanging permanente ay ang Diyos at ang takot sa Kanya ay pinakamahalagang investment na permanente sa ating makabuluhang buhay.

Ang totoong layunin natin sa buhay ay harapin natin ang ating kapanahunan at sa pagdating nito sa ating buhay ay alamin natin kung ano ang gusto ng Diyos out of it!

Huwag po natin kalimutan na tanggapin si JesuCristo bilang Panginoon at sariling Tagapagligtas ng inyong buhay! You’ll know the true meaning and purpose of your life! (givalencia777@gmail.com). (PINOY ABROAD / Guiller Valencia)

Please follow and like us:
Read More

PRAYER

PINOY ABROAD

MALAWAK na paksa ang panalangin. But I want to share prayer that was taught in the Bible by Jesus Christ our Lord himself.

May mga pagkakataong naitatanong ng ilan sa atin kung bakit may mga panalangin na tinutugon at mayroon din namang hindi.

Sabi nga, you receive not because you ask not and you ask in wrong motives.

Minsan, akala natin ay hindi na sasagutin pa ang ating panalangin, iyon pala naghihintay lang ng tamang panahon at pagkakataon ang Panginoong Diyos para ibigay sa atin ang higit pa sa hinihiling natin.

Sabi nga, God’s time is the best time.

May nagtuturo na ang sagot sa panalangin ay maaaring oo, hindi, o maghintay.

Nais kong mag-focus kung kanino dapat tayo manalangin o tumawag. Bawat relihiyon ay may Diyos na tina-tawagan; halimbawa, kay Allah, Buddha, Krishna, Odin at sa iba pa. Maging sa ibang sekta, may nananalangin kay Mary at sa ibang santo na sa palagay naman nila sila’y tinutugon. Maging ang mga Satanista ay tinutugon ang kanilang panalangin.

Malinaw ang turo sa Banal na Kasulatan na ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama. Alam natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Subalit ito ay limitado, di tulad ng natatanggap ng mga ‘anak ng Diyos’ o nagtitiwala sa tunay na Diyos na buhay na sila ay tumatanggap ng pagpapala na may kagala-kan at may kapanatagan ng kalooban. Dahil nga, ang tinatanggap nila ay mula sa Amang nasa langit.

If we’re going to follow the teachings of our Lord Jesus Christ, malinaw na sabi niya na para makamit natin ang ating kahilingan sa Amang nasa langit ay kailangan natin itong hingin sa kanyang pangalan (Jesus).

Sa John 14:13, mababasa ang ganito “At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak.”

To glorify the Father through his son Jesus we should ask in Jesus name!

Bilang mga Christian, ito ang dapat nating sundin. Hindi kanino mang pangalan tayo manalangin. Jesus is the way, the truth, and the life and no one comes through Father except through our Lord Jesus (John 14:6).

Mahirap mang tanggapin ang exclusivity ng Panginoong Hesus but that is the truth! “For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him.” (Colossian 1:16)

Mangyaring manalangin tayo ng direkta sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng pangalan ni Hesus! (giv620@yahoo.com)  (PINOY ABROAD /GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

SINO ANG SOURCES MO?

PINOY ABROAD

SA buhay na ito, marami tayong needs o pangangailangan tulad ng pagkain, bahay, damit, pera, kapayapaan, kalayaan, pahinga, karunungan at marami pang iba!

Tanong, sino ang source mo?

May mga nagsasabing mapalad ang mga may magulang o nagmula sa angkan na mayaman o nakaririwasa sa buhay. Ang iba naman ay magaling dumiskarte kaya nagagawang tugunan ang kanilang pangangailangan, anoman ito.

Sa panahon ngayon, tila baga ‘survival of the fittest’ ang labanan.

Dahil nga sa needs or to the extent, dahil sa greediness. Dahil sa kulang ang resources o sadyang walang sources marami ang nakagagawa ng hindi tama.

Maging sa mga politiko, kailangan na nakadikit sila sa pinagmumulan ng resources at para mangyari ito, yun iba nagagawang ‘ibenta’ ang kanilang karangalan manatili lang sa poder at nakaugnay sa sources.

Alam ba ninyo na may tunay na pinagmumulan ng resources o sources na walang pagkaubos at sagana? Ito ay ang Diyos na buhay na pinagmumulan ng lahat ng bagay, anoman ito!

Dapat siya ang ating lapitan at pagtiwalaan sapagkat siya ang lumikha ng langit at lupa. He can provide!

Sinasabi sa Philippians 4:19, ”And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.”

Si Mateo ay nangaral din ng ganito, (Matthew 6:26), “Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya’y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?

Kung ang mga ibon ay nabubuhay sa biyayang kaloob ng langit, gayundin tayo.

Ipagpatuloy natin ang isinasaad naman sa Matthew 6:31-33, “Kaya’t huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. (32) Hindi ba’t ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. (33) Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos][b] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibib-igay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito.

Alam ng ating Amang nasa langit ang ating mga pangangailangan. Ang mga pagsubok at pagdurusang ating pinagdaraanan.

Lumapit ka lang sa kanya at magtiwala. Sigurado ako na bibiyayaan ka niya nang lubos. Siya ang true sources of everything. Wala nang iba pang pagmumulan ng biyaya, kapayapaan at ano pa mang bagay na maaari nating maisip sa buhay na ito.

Sa kanya lang umasa o lumapit. When we have God in our lives, He will take care of all our needs because He is our provider. He is the source of life and He sustains it. Sources of all sources and resources! (givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD / GUILLER MVALEMCIA)

Please follow and like us:
Read More

MAGPASALAMAT

PINOY ABROAD

“IN everything, give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.” 1 Thessalonians 5:18 (KJV)

Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa pasasalamat.

Gaano ka kadalas nagpapasalamat? Sa magulang, sa kaibigan, katrabaho o kasama sa bahay?

Hindi ba’t masarap sa pakiramdam na ipadama sa kanila ang iyong appreciation sa kahit mumunting bagay na nagawa nila para sa iyo?

Isa sa mga hinahangaan ko si Apostol Pablo dahil sa kanyang pahayag at pangaral na “Magpasalamat sa lahat ng bagay.” Alam natin na si Apostol Pablo ay isang edukado at mataas ang tungkulin sa gobyerno ng Romano at namumuhay nang marangya at ginagalang bago niya nakatagpo ang Panginoon JesuCristo sa daan ng Damasco.

Mula noon ay naging tagasunod siya at masugid na tagapangaral ng Ma¬buting Balita ng Panginoon Jesus. Nawala sa kanya ang karangalan at kasaganaan dahil sa pangangaral ng Mabuting Balita. At kung dati siya’y tagausig ng mga mananampalataya kay Kristo, nangyaring siya naman ang inuusig ng mga Romano.

Bukod pa roon ay dumanas siya ng iba’t ibang pagsubok at kahirapan tulad ng paglubog ng sinasakyan niyang barko, nakagat ng ulupong, hinagupit ng mga sundalong Romano at ibinilanggo. Sa kabila ng kanyang mga naranasan, ipinangaral pa rin niya na, “In everything gives thanks.”

Ganito rin ang naging saloobin ni Haring David na laging nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Sa Psalms 35:18 isinasaad na ”I will give thee thanks in the great congregation: I will praise thee among much people.”

Si Haring Hezekiah ay nag-appoint ng mga saserdote at levita para maghandog ng peace offerings, to minister and to give thanks, and to praise in the gates of the tents of the Lord. (2 Chronicles 31:2)

How about us? Na¬ging gawi na ba nating magpasalamat sa tuwi-tuwina?

Siguro sa panahon lang kung tayo’y may tinatanggap na biyaya.

Walang mawawala kung susubukan natin at pakikinggan si Apostol Pab¬lo. Anomang kalagayan o sitwasyon ay magpasalamat tayo.

“In everything give thanks…” and “Rejoice in the Lord, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.” Psalms 97:12 (KJV)(givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

FAILURE ISN’T FINAL

PINOY ABROAD

ANG tatalakayin ko ngayon para sa inyo aking mga kababayan, dito sa abroad at diyan sa Pilipinas ay mula sa aklat ng Kawikaan o Proverbs.

“For a righteous man may fail seven times and rise again, but the wicked shall fall by calamity.” (Proverbs 24:16)

Sa Biblia  ay mara-ming bayani, subalit si Jesus lang ang perpekto. Lahat ng mga santo sa biblical records ay nakagawa ng mali, nabigo at nagkasala.

Moses lost his temper. Noah got drunk. Si Abraham lied about Sarah. David created scandal. Jonah ran away. Peter denied Christ. Elijah fell into depression. Paul did what he hate to do and many more.

Sa punto ng buhay-ispiritwal, we mustn’t tolerate spiritual failure in our lives para ang biyaya sa atin ay lalong lumaganap. But on the other hand, kung tayo ay nabigo, nagkasala o nagkamali, hindi naman tayo dapat sumuko o mag-give-up.

Kung tayo ay maligaw, nariyan ang Diyos.“He will not leave us nor forsake us.” God is merciful and kind. He is patient and full of love. He knows how to draw us back, and Helps us to repent and grow from the experience.

Wika nga sa 2 Timothy 2:13, “Kung tayo’y hindi mga tapat, siya’y nananatiling tapat; sapagka’t hindi makapagkakaila sa kanyang sarili.”

Sa secular world, halos lahat ay nakaranas na ng kabiguan sa iba’t ibang larangan. Maging ang mga taong nagtagumpay sa buhay ay may mga pinagdaanan ding kabiguan.

Subalit hindi ‘yun ang katapusan ng buhay.

Diyos lang ang ­tanging makapagsasabi nang ating katapusan.

At tulad ng laging paalala ng naging prime minister ng England na si Winston Churchill, ­“Never, never, never, ­never give up!”

Si dating pangulong Abraham Lincoln ng America ay nakaranas din ng failure sa negosyo at sa politika.

Tumakbo siyang kongresista at senador at parehong natalo. Pero nahalal siyang pangulo at ­itinuturing na one of the best presidents in America.

Si Elvis Presley naman ay well-known singer noong dekada 60 pero alam n’yo bang ang kanyang unang recordings ay hindi rin bumenta.

Kasabihan nga nating mga Pinoy, ”habang may buhay, may pag-asa.”

Don’t give up, your miracle is on it’s way! ­Obstacles are out there. They are meant to overcome. (givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD / Guiller Valencia)

Please follow and like us:
Read More

MORE THAN CONQUEROR 

PINOY ABROAD

ANG mga Christian ay humaharap iba’t ibang trials, troubles and tribulations sa buhay.

Si Satanas ay ang ating kaaway na nagpupunyagi para tayo ay matalo sa buhay.

Sa Romans 8:38 nakalista ang mga bagay na ginagamit ni Satanas upang magtagumpay sa kanyang pakay; masaklap na karanasan, pag-uusig, taggutom, pagkabalisa, panganib, at iba pa.

Sabi nga sa Romans 8:36, “For sake we are being killed all the day long; We are regarded as sheep to be slaughtered.”

Sa kabila ng ganitong  karanasan, ipinahayag ni Apostol Pablo na tayo ay “more than conqueror. Ano ba ang ibig sabihin ng conqueror?

Ang conqueror ay taong nakagagapi sa kanyang kalaban o isang manlulupig. Sa kabilang banda, ang isa namang nakahihigit sa conqueror ay isang taong nakakamit ang higit sa pangkaraniwang tagumpay o ordinary victory.

Ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, ito ang uri ng tagumpay kung saan ating nakamit o nalagpasan si Satanas.

Paul tells us that “because we are more than ­conquerors ­nothing, not even death itself, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:39).

Wika naman ng ­ating Panginoon Jesus, “In this world you’ll have trouble, but take heart! I have overcome the world.”

And that is the good thing, if we have Christ in our lives, we are more than conque-ror. We are victorious in every sense in life here and the next life.

For Jesus is Lord of Lords and King of Kings, the unseen and seen! No weapons against us shall prosper!

Pakatandaan, we are conqueror and victorious kung si Christ Jesus ay tinanggap natin sa buhay bilang personal Lord and Savior.  I hope at this point in time,  maranasan natin na isuko ang ating buhay sa Panginoon Jesus Cristo!

Siya lamang ang sagot sa buhay nating ito! (givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

RESURRECTION 

PINOY ABROAD

NABASA ko na nagkaroon ng isang mala­king pagpupulong ang malalaking relihiyon sa buong mundo; tulad, ng Islam, Budhism at Christian.

Bawat lider ay nagpahayag tungkol sa nagtatag ng kanilang relihiyon. Pinahayag ng delegado ng Islam na ang kanilang pundador na si Mohammed ay nakaburol sa Mecca. Samantala, sinabi naman ng tagapagsalita ng Budhismo na si Budha ay nasa templo nila nakalibing.

Ipinagmalaki naman ng tagapagsalita ng Kristiyano na si Jesus ay namatay at inilibing subalit sa ikatlong araw siya’y muling nabuhay, kung kaya’t wala siya sa libingan at nananatili siyang buhay ngayon at magpakailanman. Ito ang malaking pagkakaiba ng ating Diyos na si Jesus na siya’y buhay at mu­ling magbabalik!

Bilang Kristiyano, nakasisiguro tayo na ang ating Diyos ay buhay.

Wika nga ng ating Panginoong Jesus, “Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya.” (Juan 11:25).

Ang tanong ay may kasiguraduhan ba tayo na tayo ay muling mabubuhay? Tulad ni Lazaro at ng Panginoon Jesu Cristo na muling nabuhay.

Ngayon pa lamang ay dapat matiyak na natin na tayo’y muling mabubuhay at may buhay na walang hanggan. Ito’y sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoon Jesus bilang Panginoon at sariling tagapaglitas.

Today is the day of salvation, never wait until tomorrow what we can do today. Boast not thyself of tomorrow for we don’t know what will happen. Remember this also and let me paraphrase, “If your health is lost no­thing is lost, if your wealth is lost nothing is lost, and if your character is lost nothing is lost, but if your soul is lost everything is lost. For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?”

Kaya’t ang panawagan ko sa mga mambabasa ng Diaryo BOMBA, sana’y ang panahon ng paggunita natin ng Holy Week ay maging makabuluhan.

Kilalanin natin o tanggapin si Jesu Cristo bilang sariling Panginoon at Tagapagligtas ng ating buhay. Ang sabi nga sa Acts 16:31, “Manampa­lataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan”.

Definitely, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mabubuhay tayong muli!

“Christ died for us while we were still sinners, and by this God showed how much he loves us.” (Romans 5:8).

(givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

DESIGNED BY GOD 

PINOY ABROAD

KUNG pag-aaralan natin ang karanasan ng mga believer sa Old Testaments, tulad ni Joseph “The Dreamer” ay mahihirapan tayong isipin ang kanyang mga pinagdaanan.

Tulad ng karanasan niya sa kamay mismo ng kanyang mga kapatid nang siya’y ibenta sa mga Egyptian trader. Nabilanggo rin siya kahit wala siyang kasalanan. He was framed up! For many years he suffered much. We knew the story, until he was asked to interpret the dreams of the king, until he was released from the jail.

Aside from freedom, he was given a high position in the government next only to the king.

Si Moses ay nakaranas din ng hindi maganda sa Egypt. Although, he was raised by Pharaoh’s sister in the palace. Pero nang tumulong siya sa kapwa niya Hebreo, siya’y inusig hanggang siya ay mapadpad sa Mt. Horeb kung saan niya nakatagpo ang Diyos na nagsabing “I Am that I AM.”

Si Abraham ay lumisan sa kanilang sariling bayan para tumungo sa lugar na ipinangako ng Diyos sa kanya. Sa kabila noon, siya’y  nakaranas ng iba’t ibang pagsubok at panganib mula sa iba’t ibang tribo. Still, Abraham committed himself sa Diyos at sa pangakong lugar para sa kanya.

Minsan naiisip natin, bakit kailangan pa natin maranasan ang hindi magandang pangyayari sa buhay. Maitatanong natin sa ­ating sarili, “Bakit kailangan mangyari ito sa atin?” Minsan pa nga o madalas na isipin natin na mag-give up na sa buhay na ito.

But, as a believer, let’s claim ‘yun blessings para sa atin.

Never, never, ­never give up,” sabi nga ni ­Winston Churchil.

Remember, our past is designed by God. We must reflect and discern God’s work in our lives.

May isang kamag-anak akong malapit sa akin na naging biktima ng isang politiko. Bagaman civil service eligible, natanggal pa rin ang pinsan ko sa pwesto.

Dahil doon, na-recruit siya sa isang regional job. Gayunman, hindi pa rin natahimik ang local politician at nanatili itong ‘mainit’ sa kanya. But God is in control. We thought that what happened to him was not good and unfair. Until, he was promoted in higher position.

Blessing in disguise, ‘yung ginawa ng local politician sa relative kong ito dahil siya ang naging daan para lalong tumaas ang katungkulan ng kamag-anak ko at lalong magamit ang kanyang talent, skill and education.

Our past is designed by God, more so, if we are trusting him and he will direct our paths. Commit to him whatever we do for our plan will succeed, as the book of proverb is telling us! (givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

HEALING AND ADDITIONAL YEARS 

PINOY ABROAD

NGAYONG Linggo, nais kong ibahagi ang ilang biblical references about adding life and experiences of healing in the bible.

Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayong si Jesus ang Lord and Savior! Bagama’t hindi natin siya nakikita.

Gayundin naman, dapat natin sampa­latayaan o paniwalaan ang salita ng Diyos; for the Word of God is alive and powerful and remain forever.

Sabi nga ng Panginoong Jesus, “Heaven and earth shall pass away but the word of God will remain forever!”

Dalangin ko na lahat ng Kristiyanong may ka­ramdaman ay gumaling sa lalong madaling panahon.

Naniniwala akong lahat tayo ay nais ng kagalingan at ng mahabang buhay.

But let me cite a verse concerning length of our days at Psalms 90:10, “Ang mga kaa­rawan ng aming mga taon ay pitumpung taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng walompung taon; gayon ma’y ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang; sapagkat mada­ling napapawi, at kami ay nagsisilipad.”

Oo hiling nating lahat na humaba ang ating buhay lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Gayunman, hindi ito nangangahulugan nang lubos nating kaligayahan dahil nariyan pa rin naman ang mga problema at alalahanin. Mga pagsubok.

But the good news is in Psalm 34:19, “Marami ang kadalamhatian ng matuwid; ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat.”

Ang paggaling ni Hezekiah at ang kanyang mahabang buhay ay maaari pa rin namang mangyari sa kasalukuyan, for the Lord our God—Jehova Rapha, is the same yesterday, today and forever. He never changed. His love never fails and endures forever.

Kailangan lang nating maniwala sa kanyang mga salita. Claim it, and incorporate it into our lives. What happened to King Hezekiah can occur to us, for we knew God never fails and He is immutable.

Bilang pagtatapos, hayaan n’yong bigyan ko pa kayo ng karagdagang verses sa Bibliya na maaari nating magamit araw-araw. Psalmist said, “Tungkol sa akin, ay tatawag ako sa Dios; at ililigtas ako ng Panginoon. Sa hapon at sa umaga, at sa katanghaliang tapat, ako’y dadaing at hihibik: at kanyang diringgin ang aking tinig.”(Psalms 55:16-17); “Ang aking laman at ang aking puso ay nanlulupaypay: ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso, at bahagi ko magpakailanman.” (Psalms 73:26)

Bibigyan tayo ng Diyos ng lakas sa mga sandali ng ating kahinaan kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa.

“The Lord give strength to the weary and increase the power of the weak” (Isaiah 40:29)

(For comments and prayers, givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

TRUST GOD WITH ALL YOUR HEART

PINOY ABROAD

Proverbs 3:5,” Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.”

Sa panahon ngayon, hindi maikakaila na marami sa atin ang ginagawa ang lahat para kumita, ang iba naman ay pinipilit na maging tanyag o magkamit ng karangalan, gayundin ng edukayon. Sabi nga’y gagawin ang lahat makamit lang ang minimithing tagumpay.

Wala namang masama roon.

Subalit, kung tayo ay kumikita sa pamamagitan ng maling paraan, sukdulang mang-apak tayo ng kapwa, ng kanilang dignidad at karapatan, iyan ay hindi tama.

That is not moral and not rightly to do it.

Simpleng kadahilanan kung bakit ginagawa ito ng iba, dahil para sa kanila, kung sila ay magkamal ng salapi, hindi na nila kailangan pa ang ibang tao. Nakadepende na lamang sila sa kayamanang mayroon sila.

It is then becoming their fortress.

May mga tao namang nananalig sa kanilang kasikatan. At ito ay nagsisilbi nilang pananggalang. Inihahalintulad nila ito sa isang matibay na tower na hindi matitibag kaya hindi na kailangan pang umasa sila o humingi ng tulong sa ibang tao gaya ng mayayaman.

Paano naman ang mga taong may karangalan na kaloob ng ibang tao?

Nakamit man nila ito sa pagsisikap o binili. Tulad ng maraming politiko at mga opisyal sa gobyerno na nakukuha ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pera o panunuhol?

Minsan, kahit ang pagkakaroon ng mataas na pinag-aralan o katalinuhan ay inaasam ng iba para mas nakaaangat sila sa iba.

Para sa kanila, hindi na rin nila kailangan ang sinoman dahil sila ang pinakamatalinong nilalang sa lupa.

With these power and influence makes them invincible, and they don’t need anybody just the same with people who had great wealth and fame. Let us include also trusting on their religion but not a relationship to our Savior. Religion could definitely fail us.

It will not save us and it is not the mighty stronghold, only God.

Huwag nating kalimutan na tanging ang Panginoong Diyos ang makapagliligtas sa atin. Hindi ang ating kayamanan, katalinuhan o maging katanyagan.

Mawawalan ng saysay ang anomang mayroon tayo kung tayo ay wala sa Panginoon.

Hindi sa pinawawalang halaga ko ang kayamanan, kasikatan, edukasyon at karangalan. Pero naniniwala ako na ang lahat nang ‘yan ay maibibigay ng Panginoon.

Sabi nga magtiwala ka lang sa Kanya at ibibigay niya anoman ang pangangailangan mo.

Tulad nina Joseph, Abraham, Solomon, David, at iba pa.

What I’m saying is if we forget looking above that there is One, who are most capable, potent and very reliable that would never fail us. For wealth, fame, honor, education, religion, and people will fail us and will forsake us; but not the sources of everything, the Lord our God, the creator of heaven and earth; the wisdom giver, the protector, and the great provider.

The only thing we should do is to trust Him with all our hearts and lean not to our own understanding and in all the ways acknowledge Him and He shall direct our paths (Prov. 3:5). God knows the best for our lives, just trust Him. “Commit to the Lord whatever we do and our plan will succeed.”  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

REJECTION 

PINOY ABROAD

NARANASAN na ba ninyo na kayo ay tanggihan? Naniniwala ako na lahat tayo ay nakaranas na ng rejection; sa pamilya, kaibigan, kaopisina, sa trabaho, sa credit card o sa pag-utang sa banko, sa mga nililigawan at pati mga politiko ay may ni-reject na rin ang botante.

Maraming beses na rin akong nakaranas ng rejection. Isa na rito nang una akong mag-apply ng US visa kung saan hindi ako pinalad mabigyan. I was denied twice.

Anomang rejection, ito’y nagdudulot sa atin ng distress. Alam ko na marami sa atin ang ayaw ma-reject. Subalit, ika nga, that’s life.

Kahit sa Biblia, mara­ming lingkod ng Diyos ang na-reject. Si Haring David ay tinangihan na sumama sa kanila para maging sundalo o lumaban sa mga Phalistines. Bagkus siya ay pinabalik na lang sa parang para mag-alaga ng tupa. Si Jacob ay ni-reject ng kanyang father in law para pakasalan si Rachel sa kabila na may kasunduan sila. Gayundin si Joseph “the dreamer.” Siya ay ibinenta sa mga dayuhang mangangalakal ng kanyang mga kapatid dahil ayaw nila kay Joseph. He was rejected to lead to his brothers. Naranasan din ni Moses na siya ay i-reject ng Pharaoh ng Egypt. Na huwag siyang payagan na isama at palayain ang mga Hebreo sa poder ng mga Egipsyo. The most classic example ng rejection ay ang ating Panginoong Jesus. Na isinugo sa sariling bayan ngunit siya ay ni-reject!

Pero may magandang balita. There is one and only one who can’t reject us. Siya ay available at handa tayong tanggapin: bukas- palad. Sabi niya, Behold I stand at the door, and knock: if any man hears my voice, opens the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.” (Rev. 3:20). “Come unto me, all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.”(Mathew 21:28).

Malinaw ang pangako ng Diyos sa atin. “He will never leave us nor  forsake us.” His love, mercy and grace ay laging available. Nag-aantay lamang siya na tayo ay kumatok at humingi. Certainly, hindi niya tayo ire-reject. His love endures forever. (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

MEANING AND PURPOSE OF LIFE 

PINOY ABROAD

ANO ba ang kahulugan at layunin ng buhay (meaning and purpose of life)? Ito ang paksa o pinagtuunan ng pansin ng pantas na si Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes o Aklat ng Mangangaral. Sa final answer niya tungkol sa kahulugan at layunin ng buhay na matatagpuan sa katapusan ng chapter 12 ng book of Ecclesiastes ay in-explore niya ang iba’t ibang alternatibo sa pagtuklas ng kahulugan ng buhay.

Natunghayan niya na maraming mga mang­mang na tao ang nagkakatha ng paraan para masumpungan ang kahulugan ng buhay. Ang iba ay nagpapakalunod sa pag-inom ng alak, pambababae, pagkamal ng maraming pera, magkaroon ng kapangyarihan, magtayo ng magagarang bahay, magkaroon ng iba’t ibang sasakyan, at maglibang sa pagtatanim ng magagandang bulaklak, nagsasaliksik ng ibang karunungan, at iba pa.

Maging si Haring Solomon na mayaman at marunong na tao ay sinubukan ang lahat ng bagay; alak, babae at nagtayo ng magarang palasyo at hardin. Nagsuot ng mamahaling damit at sumakay sa magagarbong chariot. Sumaliksik din ng karunungan at naki­pag-ugnayan sa iba’t ibang hari at siya’y hinangaan.

Sa kabila ng karangyaan at tagumpay ni Ha­ring Solomon at nakatuon lang ang pansin sa mga ganitong bagay, sinabi niya na: “Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan; tulad lang ito ng paghahabol sa hangin.” (Mangangaral 2:11)

Walang makapagbibigay ng kasiyahan sa kanyang pagsasaliksik sa kahulugan at layunin ng buhay! Sapagkat ang lahat ng kanyang sinubukan ay pawang limitado at pansamantala lamang. Halimbawa, nagkamal ka man ng malaking ka­yaman subalit ito’y maiiwan lamang kaninoman. Ito rin ay walang kabuluhan! “This too is meaningless” (Ecclesiastes 2:17-19). Maging sa pagsasaliksik ng karunungan, ito’y wala rin kabuluhan lalo na kung pansarili lamang.

Ang final purpose of life ay hindi masusumpu­ngan sa anomang nilikha. Bawat magandang bagay ay may kanyang tamang panahon at lugar subalit kung dito lang tayo naka-focus at umiikot ang buhay natin, ito’y magiging walang kabuluhan, at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin.

Kaya’t ito ang payo ni Haring Solomon, “Sa kabila ng lahat nang ito, isa lamang ang aking masasabi: Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos.” (Mangangaral 12:13). (givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

BE A RIVER NOT A RESERVOIR 

PINOY ABROAD

ISIPIN natin ang a­ting sarili na isang ilog o batis (river) imbes na isang sisidlan ng tubig (reservoir). Marami sa tao ang nagiging reservoir,  ginagawa ito bilang bahagi na rin para sa paglago ng sarili (personal growth) upang mag­dagdag ng halaga sa kanilang sarili.

Katulad nila ang sisidlan ng tubig na tanggap lang nang tanggap para mapuno ang sarili. In contrast, ang ilog ay patuloy na dumadaloy o umaagos. Sabi nga, whatever water it receives it give away. Dapat ay maging ganun tayo para sa pag-aaral at sa paglago natin. Nakakintal sa ating pag-iisip ang paniniwalang kasaganaan na patuloy tayong tatanggap.

Hangga’t dedicated tayo sa personal growth natin, hindi natin mararanasan ang kakulangan at lagi tayong mayroong maibibigay. Pagkakaloob natin ng time, expertise, resources na walang ina­asahang kapalit ay isang kapahayagan na hindi tayo makasarili. Kung tayo ay gumagawa lang dahil may mabilis na kapalit, tayo’y hindi magi­ging masaya at hindi tayo makapagbibigay nang mabuti. Sa kabila, kung tayo ay patuloy na nagpupunla ng kasaganaan, tayo’y makasisiguro na aani ng masagana sa takdang panahon. Ganito ang panuntunan ng mga matatagumpay na tao, alam nila na sa takdang panahon sila’y aani. Sabi sa bibliya, “kung ano ang itinanim siyang aanihin… at sa takdang panahon sila’y aani.”

Sa old testament ng bible may istorya na kung saan si propeta Elisha ay humingi ng pagkain sa balong babae na kung saan konti na lang ang kanyang langis at harina para makapagmasa ng tinapay. Ito nga ay ibinahagi ng balo kay propeta Elisha. Sa istorya, imbes na maubos ang langis at harina sa lalagyan niya ay napansin niya na patuloy pang dumadami ang kanyang langis at harina. Totoo ang kasabihang, “the more you give, the more you receive or bless.”

Lalong higit ang dakilang Panginoon Diyos na nagbibigay o tumutugon sa ating pangangailangan. Kung ating iispin, bago pa lang nilikha sina Eva at Adan ay ibinigay o nilikha muna niya ang mga pagkain mula sa lupa, dagat at tubig na inumin. Kaya naman, sa lahat ng kumikilala sa kanyang kabutihan at kadakilaan siya ay pinapupurihan, pinararangalan at dinadakila, na ito ang ta­nging maibabalik ng lahat ng tumataggap ng biyaya ng ating Panginoon Diyos.

Tanong mga kaibigan, naging blessing ba tayo sa ating kapwa? Nagiging good encourager ba tayo? Nagiging daluyan ba tayo ng kabutihan? Nagbabahagi ba tayo ng mga pagpapala na ating tinatanggap? Hopefully, maging river tayo kaysa reservoir! Kung di pa, ngayon ang simula! Kung ‘di pa natin nagagawa, ask God, may way siya, pangako niya sa Isaiah 43:19, “I will make a pathway through wilderness; I will create rivers in dry wasteland.” God bless us all! (For prayers and comments: givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

FOLLOWING THE LORD 

PINOY ABROAD

BAGO ko talaka­yin ang magandang balitang hatid ng Panginoon sa atin, unahin kong ibalita sa inyo ang Overseas

Filipino Workers Handbook Bill na malapit nang maging batas upang makatulong sa pagbibigay impormasyon sa gustong magtrabaho sa abroad.

Ayon sa Presidential Legislative Liaison Office, naipadala na sa Palasyo ang naturang panukala noon pang Enero 24, kaya’t kapag nabigong malagdaan ito hanggang Pebrero 24, awtomatikong magiging batas na ito.

Kamakailan, niratipikahan ng Senado at Kongreso ang Senate Bill No. 192 at House Bill No. 8110 o ang panukalang Handbook for OFWs Act, ayon sa pagkakasunod.

Sa ilalim ng panukala, inaatasan ang Philippine Overseas Employment Administration (POEA) na maglimbag, ipakalat at i-update ang handbook sa mga Filipino migrant workers.

Magsisilbi ang handbook bilang reference ng OFWs hinggil sa kanilang karapatan at naglalaman ito ng mahahalagang impormasyon upang makatulong na tugunan ang problema at pangangailangan nila sa abroad.

oOo

Sa Psalms 23:4, ito ang awit ni Haring David ng Israel, “Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; For You are with me; Your rod and your staff, they comfort me,”

Sa paglalakbay sa buhay natin, mayroong magaganda at masalimuot na karanasan tayong kinakaharap.

Life wasn’t always sunshine and roses, ika nga. Hindi lahat ay always go our way and always turn out right. Maganda sana kung la­ging umaayon at ayos ang takbo ng ating buhay. Obviously, hindi ganon ang takbo ng buhay sa daigdig na ito.

Ang tanong, paano natin i-handle ang mga hamon sa buhay? Kaya ba natin nang mag-isa? Aasa ba tayo sa pamilya o sa mga kaibigan?

Ang problema kung sa sarili lang natin tayo aasa, limitado ang ating kakayahan. Ang mga kaibigan at pamilya ay maaaring makatulong subalit hindi sila laging handa para tumulong o dili kaya ay wala sila sa posisyon o poder para makatulong. Maari rin wala silang alternatibong solusyon para makatulong.

Sa panahon ng bagyo at kadiliman ng buhay hindi tayo makaaasa sa mga tao sapagkat sila rin ay ‘di reliable.

Sa paglalakbay sa buhay, si Haring David ay ‘di umasa sa kanyang sarili o maging sa kanyang pamilya at kaibigan para sa direksyon at tulong sa takbo ng pamumuhay at pamumuno. Para kay David, ang Panginoon ang kanyang pastol (shepherd, Psalms 23,1).

Tanging sa Panginoon siya lumalapit sa paghingi ng tulong sa buhay na kanyang nilalakbay; maging sa bingit ng kamatayan.

Kaya, boldly sabi niya,”Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; For You are with me; Your rod and your staff they comfort me.” Sabi ni Haring David na isang magiting na hari at salmnista (psalmist) at nagpasya na, “following the Lord is better than following anything or anybody else.”

Kung papaanong komportable ang mga tupa sa mga pastol sa kanilang pag-aalaga at pagbabantay  sa kanila laban samababangis na hayop at magnanakaw, gayundin si Haring David na komportable sa presensya ng Panginoon sa kanyang buhay.

Alam niya na hindi siya pababayaan at babantayan siya sa tuwina laban sa kanyang mga kaaway at alalahanin sa buhay. kailanman ang Panginoon, “will not leave him nor forsake him.” The Lord is the Good Shepherd who lays down His life for the sheep.” (John 10:11)

Kabayan, kanino tayo nagtitiwala at susunod? Sana sa ating Panginoon na ating mabuting Pastol! (givalencia777@gmail.com for comments and prayer) (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

‘WAG KANG MATAKOT MABIGO

PINOY ABROAD

ALAM n’yo ba, na 365 beses binanggit sa Bibliya na “Huwag kayong matakot.”

Sinabi ni Jesus, “Huwag matakot at manampalataya lamang”.

Huwag matakot mabigo. Ito ang nais kong bigyan natin ng pansin ngayon.

Kadalasan tayo ay bantulot humakbang o gumawa ng anumang bagay para sa ating gawain; maging sa negosyo, propesyon o maging sa panliligaw. Dahil nga tayo’y takot mabigo.

Kadalasan daw tayo ay natatakot sa anumang mangyari na subalit ito’y malayong mangyari o hindi pala magaganap.

“Ang takot ay nasa isip lamang,” sabi sa awit ni Pinay folk singer Coritha.

Ang takot daw ay dapat harapin, anuman ito. Kung nais nating maging matagumpay, kailangan nating harapin ang panganib.

Ito ang kadalasang kinakaharap ng mga matagumpay na negosyante. Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ninyo sa buhay ay ang patuloy na matakot na ikaw ay makagawa ng pagkakamali.

Minsan ang pagkabigo ay susi sa tagumpay; sa bawat pagkakamali natin, ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay. Ang mahirap dito, kung tayo ay nabigo o nagkamali ay mananatili tayo sa ganuong sitwasyon.

Pagkabigo ay tagumpay kung tayo ay natuto sa ating pagkakamali.

Tama ang sabi ng dating pangulo ng America, Theodore Roosevelt, “It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.” Try and try until we succeed, ito ang palasak nating naririnig na may katotohanan.

Magandang namnamin ang sabi ni Napoleon Hill “Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure.” Pahayag pa rin niya, “Failure is a detour, not a dead-end street.”

Ang kilalang Prime Minister ng England ay nagsabi rin, “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” Idagdag pa natin ang wika ni Confucious, “Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

Hindi madaling ma-overcome ang fear of failure, pero kapag na build-up natin ang confidence na hindi matakot mabigo, makakamit natin ang higit. Ang hamon sa atin, tuloy ang pakikibaka sa buhay.

Ang kabiguan ay hindi permanente at ito’y pansamantala lamang tungo sa tagumpay nating inaasam-asam.

Maganda ang paalala ni Indian yogi at guru Paramahansa Yogananda, “The Season of failure is the  best time for sowing the seeds of success.” Ito sana ang ating maging kaisipan, ang ating failure ay siyang maging hudyat natin para sa bagong tagumpay at hindi para tayo ay tumigil sa ating layunin maging matagumpay.

Si William Penn na founder ng Pennyslyvania ay nagbanggit ng ganito, “No pain, no palm; no thorns, no throne; no gall, no glory; no cross, no crown.”

Idagdag pa natin ang sulat ni Latin Playwright Terence, “Fortunes favors the bold.” Finally, first and foremost, “fear not believe only,” Jesus said! (comment: givalencia777 gmail.com) (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More