PAG-ASA

PINOY ABROAD

“BAGAMAN ako’y ­patayin niya, akin ding hihintayin siya: gayonma’y aking aalalayan ang ­aking mga lakad sa harap niya.” (Job 13:15)   HINDI laging mangyayari ang gusto natin sa buhay. Kung minsan, sa halip na ang mga pagpapalang ipinangako, nakikita natin ang mga problema. Kung minsan, sa halip na ang mga tagumpay na ginarantiyahan, nakikita natin ang pagkatalo. Ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya sa gayong mga kalagayan? Dapat na ba tayong mag-give up? Dapat na tayong tumigil sa tungkulin na itinawag sa atin dahil sa karanasan natin sa pagkakataong…

Read More

HUMINGI

PINOY ABROAD

MAGSIHINGI kayo at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: Sapagka’t ang bawat humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan. Mateo 7:7-8. Likas na sa tao na madaling sumuko. May sawikain na, “kung sa una mong tangka ay hindi ka nagtagumpay, huwag kailanman subukang muli.” Ang ating mga talata ngayon, ay ituro ang kabaligtaran na mga aralin. Pagdating sa paghiling ng mga bagay na kailangan natin sa Diyos, dapat tayong maging masigasig. Sa Lukas 11:5-8, ang istorya ng kaibigan…

Read More

MAHALAGA ANG KASAMA

PINOY ABROAD

SA araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagpili ng mga nakakasama. Sa pagpili ng makakasama kaugnay sa mithiin mo sa buhay. Paano tayo magtatagumpay sa larangan ng pampamilya, pangkabuhayan o sa ating propesyon? Malaking bahagi  sa ating tagumpay ang mga taong nakakahalubilo natin. Tagumpay sa ating ispiritual, pinansyal o propesyon ay malaking impluwensya ang ating madalas na nakakasama. Halimbawa, kung lagi nating kasama sa araw-araw ay  iresponsableng magulang na maraming bisyo, sooner or later magiging katulad na rin tayo nila. Sabi nga, “Birds of the same feather…

Read More

MAGPASALAMAT

PINOY ABROAD

“IN everything, give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.” 1 Thessalonians 5:18 (KJV)   ANG ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa pasasalamat. Gaano ka kadalas nagpapasalamat? Sa magulang, sa kaibigan, katrabaho o kasama sa bahay? Hindi ba’t masarap sa pakiramdam na ipadama sa kanila ang iyong appreciation sa kahit mumunting bagay na nagawa nila para sa iyo? Isa sa mga hinahangaan ko si Apostol Pablo dahil sa kanyang pahayag at pangaral na “Magpasalamat sa lahat ng bagay”. Alam natin na…

Read More

MAGTIWALA

PINOY ABROAD

ANG paksang nais kong bigyang pansin ay ang salitang “magtiwala” – katagang madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Basically, ang Pilipino ay madaling magtiwala kahit kanino o sa ano pang bagay. Sa ngayon, tila baga nasa panahon tayo ng maraming pagdududa at hindi  basta nagtitiwala sa ating kapwa o sa sistema. Marahil, sa ating pamilya ay lubos tayong may tiwala o kaya sa ating mga kaibigan. Subalit marami ring mga kaibigan ang hindi tapat sa atin at pinagkakanulo pa tayo. Gayundin ang mga kapatid sa kapwa kapatid ay walang tiwala sa…

Read More

PANANAMPALATAYA

PINOY ABROAD

(“Sapagkat nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ­paningin.” 2 Taga ­Corinto 5:7) WIKA nga, ang buhay ay isang paglalakbay. Ito ay isang paglalakbay na dapat gawin ng bawat taong nabubuhay. Ito ay may simula at ito ay may huling ­patutunguhan. Kung ikaw ay dumating sa buhay na ito,  kailangan mong maglakbay. Gayunman, kung paano ang isang tao ay tumatagal sa paglalakbay ay hindi maiwasan. May mga opsyon. May mga ­pagpipilian na ­maaaring gawin at ang mga pagpipilian ay malaki ang impluwensiya sa kalidad na gusto mong…

Read More

KASAGANAHAN

PINOY ABROAD

(“AT nangyari, nang mapuno ang mga sisidlan, na kaniyang sinabi sa kaniyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kaniya: Wala pang sisidlan. At ang langis ay tumigil.” II Mga Hari 4:6) Isa sa mga anak na lalaki ng mga propeta ang namatay. Ang kanyang asawa at mga anak ay naiwan sa matinding pangangailangang pangpinansyal. Ang tanging mayroon siya ay isang banga ng langis. Bumaling siya kay Eliseo, ang pinakadakilang propeta sa panahon na yon, para humingi ng tulong. Sinabi sa kanya ni Eliseo na…

Read More

MAG-INGAT SA INYONG AKALA

PINOY ABROAD

(Higit sa lahat, mag-ingat sa inaakala ninyo dahil makokontrol ng inyong mga iniisip ang inyong buhay. Kawikaan 4:23) BINIGYAN ng Di­yos ng kakayahang mag-isip ang mga tao. Binigyan niya tayo ng kakayahang isi­ping mabuti ang halos lahat ng bagay. Bagama’t maaaring hindi natin lubos na maunawaan ang maraming bagay, iniisip pa rin natin ang mga ito. Iniisip natin ang pisikal na lupain sa ating paligid, ang halaman, ang kaharian ng hayop, at ang sangkatauhan. Maaari rin nating isipin ang tungkol sa Diyos at sa relihiyon. Inihayag ng Diyos ang mga…

Read More

NAKIKIGALAK SA KATOTOHANAN

PINOY ABROAD

HINDI nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. (I Mga Taga Corinto 13:6 ERV) ANG pagmamahal ay mahalaga sa buhay ng Kristiyano. Kay Cristo, ang ating buhay ay nangangahulugang mamuhay nang may pagmamahal. Nang tanungin si Hesus kung ano ang pinakadakilang utos, sinabi  niya, “Ibigin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, sa pamamagitan ng buong kaluluwa at sa pamamagitan ng buong pag-iisip mo. Ito ang una sa pinakadakilang utos. “At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito: ‘Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa…

Read More

MATALINONG TAO

PINOY ABROAD

“ANG paraan ng isang hangal ay tama sa kanyang sariling pani­ngin, subalit ang isang matalinong tao ay nakikinig sa payo.” (Kawikaan 12:15) Ano ang “lakad ng isang mangmang?” Mula sa punto ng pananaw ng mga Kawikaan, ang isang hangal ay tao na kinamumuhian ang karunungan at tagubilin (Mga Kawikaan 1:7). Iyan ang dahilan kung bakit hindi kinatatakutan ng mga mangmang ang Panginoon, dahil ang takot sa Panginoon ang si­mula ng karunungan at tagubilin (Mga Kawikaan 1:7). Ang hangal ay hindi bobo, sila ang taong tumangging pasakop sa wastong pag-unawa sa…

Read More

LABAN NG PANGINOON

PINOY ABROAD

“…THIS is the LORD’s battle…” I Samuel 17:47 ANG talata natin ngayon ay mula sa kuwento tungkol kina David at Goliath. Bumaba si David mula sa kampo ng hukbong Israelita patungo sa lambak ng Elah para salubungin at makipaglaban sa higanteng si Goliath. May pananampalatayang sinabi ni David kay Goliath: “Ngayon ay lilipulin kayo ng Panginoon, at ­papatayin ko kayo at ihihiwalay ang inyong ulo” (I Samuel 17:46). Nanalig si David dahil alam niya kung kaninong digmaan iyon. Alam niya na ang labanan ng mga sundalong Palestino at ng hukbong…

Read More

MAY TAKDANG PANAHON SA LAHAT NG BAGAY

PINOY ABROAD

MADALAS na­ting marinig ang mga salitang, “Walang permanenteng bagay sa mundo.” Minsan nasasambit ito ng mga taong dumaraan sa pagsubok. Pa­raan para mapanatag ang kalooban at mabiyan sila ng pag-asa na isang araw ay mababago ang sitwasyon para sa ikabubuti. Maging ang Greek philosopher na si Herac­litus ay naniniwala rito kaya nga tinuran niya na “There Is Nothing Permanent Except Change. Maaaring pagbabago ito sa sitwasyon, pakikipagrelasyon o kahit sa nararamdaman sa isang tao o bagay. May kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. “For everything there is a season, a…

Read More

WALANG IMPOSIBLE

PINOY ABROAD

“FOR with God nothing will be impossible.” (Luke 1:37 NKJV) NAGTUNGO ang anghel na si Gabriel kay Maria, na isang birhen, at sinabi sa kanya na lililiman siya ng banal na Espiritu at ­maglilihi siya at ­manganganak ng isang lalaki. Bukod dito, sinabi sa kanya ng anghel na ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth, na isang baog ay nagdadalang tao. Siya raw ay anim na buwan nang buntis. Dito tinapos ng anghel ang kanyang mensahe sa ­ating talata sa araw na ito: “Sapagkat sa Dios ay walang anomang bagay na…

Read More

PASASALAMAT

PINOY ABROAD

(OH give thanks to the LORD, for he is good; for his steadfast love endures forever! Psalms 118:1) ANG pagpapasalamat sa Diyos ay hindi opsyonal para sa mga Kristiyano. Maraming talata sa Bibliya na nag-uutos sa atin na magpasalamat sa kanya. Bukod sa ­ating talata para sa araw na ito, sinasabi ng mga Awit 100:4 na dapat tayong “pumasok sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat, at sa kanyang mga hukuman na may papuri! Magpasalamat sa kanya; pagpalain ang kanyang pangalan!” Habang sa Awit 95:2 ay ganito ang sinasabi: “Halina’t…

Read More

PAG-ASA

PINOY ABROAD

“BAGAMAN ako’y patayin niya, akin ding hihintayin siya: gayunma’y aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya.” (Job 13:15) Hindi laging mangyayari ang gusto natin sa buhay. Kung minsan, sa halip na ang mga pagpapalang ipinangako, nakikita natin ang mga problema. Kung minsan, sa halip na ang mga tagumpay na ginarantiyahan, nakikita natin ang pagkatalo. Ano ang dapat gawin ng isang mananam­palataya sa gayong mga kalagayan? Dapat na ba tayong mag-give up? Dapat na tayong tumigil sa tungkulin na itinawag sa atin dahil sa karanasan natin sa pagkakataong ganito?…

Read More

PRAYER

PINOY ABROAD

MALAWAK na paksa ang panalangin. But I want to share prayer that was taught in the Bible by Jesus Christ our Lord himself. May mga pagkakataong naitatanong ng ilan sa atin kung bakit may mga panalangin na tinutugon at mayroon din namang hindi. Sabi nga, you receive not because you ask not and you ask in wrong motives. May nagtuturo na ang sagot sa panalangin ay maaaring oo, hindi, o maghintay. Nais kong mag-focus kung kanino tayo dapat manalangin o tumawag. Bawat relihiyon ay may Diyos na tinatawagan; halimbawa, kay…

Read More

SINO ANG SOURCES MO?

PINOY ABROAD

SA buhay na ito, marami tayong pangangailangan tulad ng pagkain, bahay, damit, pera, kapayapaan, kalayaan, pahinga, karunungan at marami pang iba! Tanong, kanino natin huhugutin ang mga ito? May mga nagsasabing mapalad ang mga may magulang o nagmula sa angkan na mayaman o nakaririwasa sa buhay. Ang iba naman ay magaling dumiskarte kaya nagagawang tugunan ang kanilang pangangailangan, anoman ito. Sa panahon ngayon, tila baga ‘survival of the fittest’ ang labanan. Dahil nga sa needs or to the extent, dahil sa greediness. Dahil sa kulang ang resources o sadyang walang…

Read More

HUMINGI

PINOY ABROAD

MAGSIHINGI kayo at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: Sapagka’t ang bawat humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan. Mateo 7:7-8. Likas na sa tao na madaling sumuko. May sawikain na, “kung sa una mong tangka ay hindi ka nagtagumpay, huwag kailanman subukang muli.” Ang ating mga talata ngayon, ay ituro ang kabaligtaran na mga aralin. Pagdating sa paghiling ng mga bagay na kailangan natin sa Diyos, dapat tayong maging masigasig. Sa Lukas 11:5-8, ang istorya ng kaibigan…

Read More

KAHULUGAN AT LAYON NG BUHAY

PINOY ABROAD

ANO ba ang meaning and purpose of life? Ito ang paksa o pinagtuunan ng pansin ng pantas na si Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes o Aklat ng Mangangaral. Sa final answer niya tungkol sa kahulugan at layunin ng buhay na matatagpuan sa katapusan ng chapter 12 ng book of Ecclesiastes ay in-explore niya ang iba’t ibang alternatibo sa pagtuklas ng kahulugan ng buhay. Natuklasan niya na maraming mga mangmang na tao ang lumilikha ng paraan para masumpungan ang kahulugan ng buhay. Ang iba ay nagpapakalunod sa pag-inom ng alak,…

Read More

KAAGAPAY

PINOY ABROAD

“I will ask the Father, and He will give you another ¬Helper, that He may be with you forever;” Jn. 14:16. Ang Panginoong Hesukristo ay gagawin ang pinakasukdulang sakripisyo nang sabihin niya ang mga salita sa ating mga talata para sa araw na ito. Siya ay kasama ang kanyang mga disipulo sa loob ng tatlong taon bilang kanilang katulong o kaagapay, guro, at tagapayo. Nang sumapit ang araw na kailangan na Niyang lisanin ang kanyang mga disipulo, Siya ay nangako na hihilingin niya sa Ama na magpadala sa kanila ng…

Read More

HINAHANAP ANG TAPAT

PINOY ABROAD

HINDI totoong walang pakialam ang Diyos sa nangyayari sa mundo. Patunay ang sinasaad sa 2 Mga Cronica 16:9: “Sapagka’t ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa, upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa kaniya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan; sapagka’t mula ngayo’y magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. Alam niya ang nagaganap. Kanyang sinusubaybayan ang lahat ng bagay. Ang lupa ay ang mga gawain ng kanyang mga kamay at siya ay interesado sa kung ano ang mangyayari roon.…

Read More

PLANO

PINOY ABROAD

“(11) For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a ¬future.” Jeremiah 29:11 (NIV) ANG Diyos ay may magandang plano sa kanyang mga mananampalataya. Ngunit minsan, ang ating mga kasalanan ang nagiging sagabal sa planong ito. Halimbawa na riyan ang mga taga-Judah na sumuway sa maraming pagkakataon at sila ay dinisiplina ng Diyos. Kaya naman, sila ay nasakop ng Babylonian at na-exile. Ngunit sa verse natin ngayon, nasasaad na mayroon pa…

Read More

TAGAPAYO O MENTOR

PINOY ABROAD

NGAYONG taong 2019, nakahanda na ba tayo sa panibagong hamon ng buhay? May istratehiya ba tayo o plano para sa tagumpay na nais natin makamit: sa buhay ispiritual, pisikal o pinansyal man? Sabi nga sa wikang English, ”Those who fail to plan, plan to fail.” Si King Solomon din ay may binanggit hinggil dito. Ang sabi niya, “Ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay.” Kaya, naniniwala ako na kailangan natin magplano para sa magandang resulta na nais natin makamit sa matagumpay na buhay. Maraming mabisang plano ang masusumpungan natin. Pero nais kong…

Read More

HUWAG MANAGHILI

PINOY ABROAD

“HUWAG kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Sapagka’t sila’y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo.” Psalm 37:1 (KJV) MARAMING tao ang ikinasasama ng loob o hindi ikinatutuwa kapag umuunlad at nagi­ging matagumpay ang iba. Nakikita nila kung anong kasaganaan mayroon iyong iba kumpara sa kung ano lang ang mayroon sila. At totoong na-upset sila kung higit na masagana ang iba kaysa kanila. Kahit pa sa masamang paraan nakamit ang kasaganaan ng iba. Ang…

Read More