PAG-ASA

PINOY ABROAD

“BAGAMAN ako’y ­patayin niya, akin ding hihintayin siya: gayonma’y aking aalalayan ang ­aking mga lakad sa harap niya.” (Job 13:15)

 

HINDI laging mangyayari ang gusto natin sa buhay. Kung minsan, sa halip na ang mga pagpapalang ipinangako, nakikita natin ang mga problema. Kung minsan, sa halip na ang mga tagumpay na ginarantiyahan, nakikita natin ang pagkatalo. Ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya sa gayong mga kalagayan? Dapat na ba tayong mag-give up? Dapat na tayong tumigil sa tungkulin na itinawag sa atin dahil sa karanasan natin sa pagkakataong ganito? After all, ang mga planong bagay ay hindi pa nawawala ayon sa mga plano; hindi pa nawala ang paraan na sinabi ng Diyos na kanilang patutunguhan. Ito ba’y panahon na dapat natin panatilihin and kabiguan sa ating puso?

Sa katunayan, may mga pagkakataon na parang wala nang pag-asa at hindi na tayo makabangon sa masamang pangyayari, kung saan tila walang posibilidad na ­makabangon. Kahit tayo ay malapit nang mamatay. Ano ang dapat gawin? Hindi na maniwala sa Diyos nang lubusan? Itigil ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya? Kung ang mga pangako ng Diyos ay walang kaganapan sa buhay na ito, ano pa ang kahulugan ng buhay? Kung hihingin natin ang kanyang presensya at hindi ito nagreresulta na konretong pahayag, ano pa ang punto ng paghahangad ng kanyang presensya?

Para sa mga taong mananampalataya, gayunman, wala ni isa sa mga opsiyon na magkaroon ng anomang tunay na kahulugan. Pagdating sa ­pananampalataya sa Diyos, ito ay isang panukala na lahat o wala. Wala nang ibang pagpipilian, walang alternatibo sa pananampalataya sa Diyos. Hindi tayo maaaring ­gumamit ng ibang ­opsyon dahil kilala  natin ang Diyos. Alam natin na sa kabila ng lahat ng bagay, siya ang interes natin sa puso. Alam natin na siya ay nasa ating panig. Kaya ang resulta nito ay hindi natin siya pwedeng i-give up!

Kaya, bagama’t tila walang pag-asa ang ­inaasam na tagumpay, kahit ang kamatayan ay kinakaharap, patuloy pa rin tayong nagtitiwala sa Diyos. Hindi para lang makakuha ng mga bagay para sa ating sarili. Hindi tayo lang para lang mabuhay at hindi mamatay. Pumapaloob tayo   dahil naniniwala tayo sa Diyos. Hindi natin matutulungan ang ating mga sarili. Gumawa tayo ng desisyon na susunod sa kanya at umasa sa kanya at hindi para talikdan siya. Hilahin man  tayo ng ­kamatayan,  pero patuloy tayong nagtitiwala tayo sa kanya na aakayin tayo  tungo sa tagumpay on the other side.

Ngayon, pagbulayan natin ang mga salita ni Job: “Bagaman papatayin niya ako, gayunman ay umaasa ako sa kanya.” Hindi natin  naranasan ang masamang karanasan ni Job,  subalit hindi siya nawalan ng pag-asa, he never gave up hope! There is always hope. There is always, therefore, hope for us! (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

HUMINGI

PINOY ABROAD

MAGSIHINGI kayo at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: Sapagka’t ang bawat humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan. Mateo 7:7-8.

Likas na sa tao na madaling sumuko. May sawikain na, “kung sa una mong tangka ay hindi ka nagtagumpay, huwag kailanman subukang muli.”

Ang ating mga talata ngayon, ay ituro ang kabaligtaran na mga aralin. Pagdating sa paghiling ng mga bagay na kailangan natin sa Diyos, dapat tayong maging masigasig.

Sa Lukas 11:5-8, ang istorya ng kaibigan na makulit na humihingi ng tulong kahit pa oras na ng pagtulog. Dahil kaibigan, kaya’t siya’y binigyan.

Gayundin ang sabi ni Jesus, kung hingin natin, ito ay ibibigay sa atin. Marahil ito ay na­ging malinaw na direktiba para sa mga disipulo ni Jesukristo. Subalit gaano kadalas ba ito nangyari na tayo ay malulong sa ating mga paghihirap at kalimutan na bumaling sa Diyos at magtanong? Sa halip na madala ang Diyos sa gayong sitwasyon, tila pinalalabo natin sa pamamagitan ng paghahanap ng anomang kailangan natin sa ating sarili. Sa gayung mga sitwasyon, si Jesus ay hindi lamang pinapayo na humiling bagkus ito’y ipinag-uutos niya.

Nais Niya tayong humiling nang lubos. Kung hahanapin natin ang kailangan natin mula sa Diyos, makikita natin ito. Madali ang humingi at manalangin subalit madali ring napuputol o nawawala agad dahil sa mga pangyayari. Sinasabi ni Jesus na ang isang bagay na palagian at paulit-ulit na sinasabi ay nangangahulugang ito ay kailangan.

Dapat ay patuloy tayong humingi sa Diyos kung ano ang kailangan natin hanggang sa masumpungan natin.

Sa huli, si Jesus ay nag-utos na dapat tayong kumatok sa pinto. Kapag lahat ng ating paghi­ling at paghahanap ng a­ting kailangan ay inilapit sa Kanya, ito mismo ay maghahatid sa atin sa pintuan ng langit. Kung magkagayon, hindi lamang dapat tayo nakatayo roon at maghintay na lamang. Dapat tayong kumatok sa pinto. Kung gagawin natin ito, ang pintuan ay mabubuksan sa atin. Ipinakikita natin sa Diyos ang katapatan ng ating mga intensyon sa pamamagitan ng paghi­ngi, paghahanap, at pagkatok, siya ay magbubukas ng pinto at nagbibigay sa atin ng kailangan natin mula sa kanyang kamalig.

Nais ni Jesus na nagbubunga tayo. Ang ating mga panalangin ay nila­yon upang tulungan tayong magkaroon ng mga bunga (Juan 15:16). Lahat ng a­ting marubdob na paghi­ling, paghahanap, at pagkatok ay nagpapakita sa Diyos na tayo ay seryoso at taimtim tungkol dito. (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

MAHALAGA ANG KASAMA

PINOY ABROAD

SA araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagpili ng mga nakakasama. Sa pagpili ng makakasama kaugnay sa mithiin mo sa buhay. Paano tayo magtatagumpay sa larangan ng pampamilya, pangkabuhayan o sa ating propesyon?

Malaking bahagi  sa ating tagumpay ang mga taong nakakahalubilo natin. Tagumpay sa ating ispiritual, pinansyal o propesyon ay malaking impluwensya ang ating madalas na nakakasama. Halimbawa, kung lagi nating kasama sa araw-araw ay  iresponsableng magulang na maraming bisyo, sooner or later magiging katulad na rin tayo nila. Sabi nga, “Birds of the same feather flock together,” gayundin ang kasabihan, “Tell me who your friends are and I’ll tell you who you are.”

Tandaan natin, na hindi tayo  makararating  kung saan natin gustong pumunta  sa ating  sarili. Kakailanganin natin ng tulong ng iba para gabayan tayo. Anoman ang nais nating makamit o marating sa buhay kailangan may mga nakasasama tayo na magagaling sa ganung propesyon o mga taong matagumpay sa buhay at pamumuhay.

Paalala pa rin, kahit sa ating mga sinasamahan na tayo ang pinakamahina o pinakamaliit na tao sa grupo at sila ay magagaling, hindi ito magiging sagabal sa atin para tayo ay maging matagumpay. Bagkus, sila ang magiging inspirasyon natin at nahahawa tayo sa kanilang mga style  o gawi bilang isang matagumpay.

Gayundin naman, kung sa panahon na tayo ay dumadalo sa isang seminar o pag-aaral kahit tayo ang pinakamahina sa grupo o sa klase, sila’y nagiging challenge sa atin para tayo makapagpunyagi o magsumikap. Wala na ring kwenta kung tayo ang pinakamagaling o top on the group, ibig sabihin lang na hanggang doon na lang tayo. Kaya ang payo nga, kahit tayo ang pinaka-least sa grupo mas mabuti doon sumama at doon tayo masasanay at magiging magaling katulad nilang mahuhusay o magagaling na.

Mahalagang makihalubilo o makisama sa mga matagumpay at mabubuting tao upang tayo’y maging matagumpay rin. May kasabihan ang mga Afrikano,”If you want go fast go, alone, if you want go far go, together.”

Lastly, sarili natin ang magiging sagabal sa ating pag-unlad. Kaya  kailangan ng ating sarili ang aksyon mismo natin, mentor at makakasama nating mga achiver. Wika nga ng author and educator na si James Thom, “Probably the most honest self-made man ever was the one we heard say: ‘I got to the top the hard way—fighting my own laziness and ignorance every step of the way,’” (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

MAGPASALAMAT

PINOY ABROAD

“IN everything, give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.” 1 Thessalonians 5:18 (KJV)

 

ANG ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa pasasalamat.

Gaano ka kadalas nagpapasalamat? Sa magulang, sa kaibigan, katrabaho o kasama sa bahay?

Hindi ba’t masarap sa pakiramdam na ipadama sa kanila ang iyong appreciation sa kahit mumunting bagay na nagawa nila para sa iyo?

Isa sa mga hinahangaan ko si Apostol Pablo dahil sa kanyang pahayag at pangaral na “Magpasalamat sa lahat ng bagay”. Alam natin na si Apostol Pablo ay isang edukado at mataas ang tungkulin sa gobyerno ng Romano at namumuhay nang marangya at ginagalang bago niya nakatagpo ang Panginoon JesuCristo sa daan ng Damasco.

Mula noon ay naging tagasunod siya at ­masugid na tagapangaral ng ­Mabuting Balita ng Panginoon Jesus. Nawala sa kanya ang karangalan at kasaganaan dahil sa pangangaral ng Mabuting Balita. At kung dati siya’y tagausig ng mga ­mananampalataya kay Kristo, nangyaring siya naman ang inuusig ng mga Romano.

Bukod pa roon ay dumanas siya ng iba’t ibang pagsubok at kahirapan tulad ng paglubog ng sinasakyan niyang barko, nakagat ng ulupong, hinagupit ng mga sundalong Romano at ibinilanggo. Sa kabila ng kanyang mga naranasan, ipinangaral pa rin niya na, “In everything gives thanks.”

Ganito rin ang naging saloobin ni Haring David na laging nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Sa Psalms 35:18 isinasaad na ”I will give thee thanks in the great congregation: I will praise thee among much people.”

Si Haring Hezekiah ay nag-appoint ng mga saserdote at levita para maghandog ng peace offerings, to minister and to give thanks, and to praise in the gates of the tents of the Lord. (2 Chronicles 31:2)

How about us? Naging gawi na ba nating magpasalamat sa tuwi-tuwina?

Siguro sa panahon lang kung tayo’y may tinatanggap na biyaya.

Walang mawawala kung susubukan natin at pakikinggan si Apostol ­Pablo. Anomang kalagayan o sitwasyon ay magpasalamat tayo.

“In everything give thanks…” and “Rejoice in the Lord, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.” Psalms 97:12 (KJV) (givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

MAGTIWALA

PINOY ABROAD

ANG paksang nais kong bigyang pansin ay ang salitang “magtiwala” – katagang madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Basically, ang Pilipino ay madaling magtiwala kahit kanino o sa ano pang bagay. Sa ngayon, tila baga nasa panahon tayo ng maraming pagdududa at hindi  basta nagtitiwala sa ating kapwa o sa sistema. Marahil, sa ating pamilya ay lubos tayong may tiwala o kaya sa ating mga kaibigan. Subalit marami ring mga kaibigan ang hindi tapat sa atin at pinagkakanulo pa tayo. Gayundin ang mga kapatid sa kapwa kapatid ay walang tiwala sa isa’t-isa pagdating sa mga manahan.

Sariwain natin ang ilang karanasan sa ating kasaysayan. Di ba ang Panginoong Jesukristo ay itinatwa ni Pedro at si Judas ay ipinagkanulo ang ating Panginoon? Gayundin ang mga lider at mga politiko na kung saan nilalaglag o tinatraydor ang kanilang mga kasama para sa pansariling kapakanan. Halimbawa, Marcos-Enrile-Ramos, Erap-Chavit, Gloria-Hyatt 8, Samson-Delilah, Caesar-Anthony at iba pa.

Kaya kadalasan ang mga payo, “save your ass first!” Kaya sa panahon ngayon ay mahirap magtiwala talaga, maging sa mga kaibigan tila ba may padududa sa isa’t-isa. Wika nga, “What a crazy world!”

Gayundin sa sarili minsan ay nag-aalinlanganan na magtiwala sa kakayahan at pagdedesisyon. Bagama’t mayroon ding lubos na may tiwala sa sarili o overconfident, na kadalasan ay mali ang mga desisyon na ginagawa o diskarte.

Magtiwala, kailan pwede at kailan hindi? Kanino dapat at hindi dapat magtiwala? Wow, tanong na mahirap sagutin! Alam din natin, na marami rin ang nagtitiwala sa kanilang kakayahan, kayamanan at kalakasan, koneksyon at pinag-aralan.

Alam ba ninyo? Mayroong ginintuang katuruan tungkol sa magtiwala? Sa aklat ng Kawikaan na kalipunan ng mahahalaga at makabuluhang payo ng isang dakilang pantas at hari na naging gabay niya sa kanyang pamumuno at pamumuhay ang nag wika, “Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. (Kawikaan 3:5-6)

Samakatuwid, dito pala tayo dapat magtiwala sa Panginoon Diyos na nagbibigay ng karunungan, kaligtasan, kapayapaan at tagumpay sa buhay. Siya ang maglalapit ng tao’t sistema na ating tunay na mapagkakatiwalaan! Tiwala lang sa ating Panginoon! Hindi siya nagbabago, “the same yesterday, today and forever!” (comment and prayer, givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD / Guillermo Valencia)

Please follow and like us:
Read More

PANANAMPALATAYA

PINOY ABROAD

(“Sapagkat nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ­paningin.” 2 Taga ­Corinto 5:7)

WIKA nga, ang buhay ay isang paglalakbay. Ito ay isang paglalakbay na dapat gawin ng bawat taong nabubuhay. Ito ay may simula at ito ay may huling ­patutunguhan. Kung ikaw ay dumating sa buhay na ito,  kailangan mong maglakbay. Gayunman, kung paano ang isang tao ay tumatagal sa paglalakbay ay hindi maiwasan. May mga opsyon. May mga ­pagpipilian na ­maaaring gawin at ang mga pagpipilian ay malaki ang impluwensiya sa kalidad na gusto mong patunguhan ng paglalakbay.

Ang mga ­pagpiling ginagawa natin sa paglalakbay sa buhay ay kontrolado ng ating paniniwala tungkol sa buhay, lalo na sa ating paniniwala tungkol sa sukdulang kahulugan at layunin ng buhay. Ang mga paniniwalang ito ay isinilang sa ­pananampalataya sa bagay na hindi natin nakikita, sa halip na sa kung ano ang ating nakikita. Ang paglalakbay ay paglakad nang may pananampalataya, hindi paningin. Ang dahilan nito ay hindi natin nakikita ang pinagmulan ng paglalakbay. Hindi natin nakikita kung sino o anong nakatakda sa paglalakbay sa buhay, ang kailangan nating gawin kung gusto natin o hindi.

Kasunod nito, kung gayon, ang lahat ng nasa paglalakbay sa buhay ay kailangang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ­paningin. Hindi lamang mga Kristiyano ang hindi nakikita ang pinagmulan ng paglalakbay. Walang sinumang makakakita sa pinagmulan. Bagama’t si Apostol Pablo ay may Kristiyanong  kaisipan  nang kanyang isulat ang ating talata ngayon, ang kanyang karunungan ay angkop sa lahat. Lahat ay kailangang mamuhay sa pamamagitan ng ­pananampalataya.

Tanong lang kung aling  pananampalataya. Yamang ang sukdulang pinagmumulan ng paglalakbay sa buhay ay hindi makikita, kailangan ­nating manampalataya sa mga pinaniniwalaan nating pinagmumulan ng tunay na kahulugan at layunin ng buhay.

Kung ang ating paglalakbay sa buhay ay ­maging matagumpay, mahalagang manampalataya tayo sa bagay na tunay na pinagmumulan ng paglalakbay, na siyang talagang naglarawan sa tunay na kahulugan at layunin ng buhay. Mula sa pananaw sa Biblia, mayroon lamang isang posibleng opsyon sa bagay na ito. Dapat tayong ­manampalataya sa Diyos ng Biblia, at huwag nating ilagay ang ating pananampalataya sa isang diyus-diyosan, o sa isang Diyos na ating sariling nilikha. Kailangan nating sumuko nang may pananampalataya sa tunay na pinagmulan ng buhay at hindi maghimagsik laban sa kanya.

Kaya’t kailangan natin ang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

KASAGANAHAN

PINOY ABROAD

(“AT nangyari, nang mapuno ang mga sisidlan, na kaniyang sinabi sa kaniyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kaniya: Wala pang sisidlan. At ang langis ay tumigil.” II Mga Hari 4:6)

Isa sa mga anak na lalaki ng mga propeta ang namatay. Ang kanyang asawa at mga anak ay naiwan sa matinding pangangailangang pangpinansyal. Ang tanging mayroon siya ay isang banga ng langis. Bumaling siya kay Eliseo, ang pinakadakilang propeta sa panahon na yon, para humingi ng tulong. Sinabi sa kanya ni Eliseo na “hiramin ang mga sisidlan mula sa lahat ng kapitbahay mo, walang laman na sisidlan at huwag kang humiram nang kakaunti.” (II Mga Hari 4:3). Sinabi rin niya sa kanya na punuin ang mga sisisdlan mula sa kanyang banga ng ­langis. Ang langis ay patuloy na umaagos mula sa garapon hanggang sa ang lahat ng sisidlan ay puno na. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Eliseo na ­ipagbili ang langis, bayaran ang kanyang mga utang, at gamitin ang iba sa pamumuhay sa araw-araw.

Tulad ng balo, maaaring nasa malalim na problema ka. Ano ang gagawin mo? Susuko ka na lang ba at hindi gagawa ng kahit ano? O magpapatuloy sa iyong ginagawa at aasamin ang pinakamainam? ­Sisikapin mo bang makaahon sa hirap tulad ng makakaya mo para sa iyong ­sariling sitwasyon o sa tulong ng mga kaibigan? Hindi ginawa ng balo ang alinman sa mga bagay na ito. Unang humingi ng tulong ang balo sa Panginoon.

Bumaling siya kay Eliseo, sa kinatawan ng propeta ng Panginoon sa lupa.

Unang ­bumaling ang balo sa Panginoon dahil alam niya na ­tanging ang Panginoon ang makatutulong sa kanya. Tiyak na wala siyang partikular na ideya kung paano makatutulong ang ­Panginoon. Alam lang niya na makatutulong Siya. Alam lang niya na walang napakahirap para sa Diyos  (Genesis 18:14). May pananampalataya siyang kailangan para maniwala na may Diyos at may ­gagawin siya para sa kanya. Kahit tila walang pag-asa ang mga bagay-bagay, hindi siya sumuko.

Itinuturo sa atin ng kuwento ng balo na ang pagkakaloob ng Panginoon, ang kanyang kakayahang tumulong, ay walang limitasyon. Walang pag-aalinlangang langis ang patuloy na dadaloy mula sa garapon kung mayroon siyang mas maraming sisidlan. Nang makita niya ang nangyari, malamang nalulungkot siya na hindi na siya humiram pa ng maraming sisidlan. Walang hangganan ang suplay ng Panginoon sa langis. Ang tanging limitasyon ay ang bilang ng mga sisidlan na hiniram ng balo. Ang tanging ­limitasyon ay ang ­pananampalataya ng balo.

Dapat nating tandaan palagi na ang Panginoon ay “kayang gumawa ng higit na masagana kaysa lahat ng ating hinihiling o iniisip” (Mga Taga Efeso 3:20). (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

MAG-INGAT SA INYONG AKALA

PINOY ABROAD

(Higit sa lahat, mag-ingat sa inaakala ninyo dahil makokontrol ng inyong mga iniisip ang inyong buhay. Kawikaan 4:23)

BINIGYAN ng Di­yos ng kakayahang mag-isip ang mga tao. Binigyan niya tayo ng kakayahang isi­ping mabuti ang halos lahat ng bagay. Bagama’t maaaring hindi natin lubos na maunawaan ang maraming bagay, iniisip pa rin natin ang mga ito. Iniisip natin ang pisikal na lupain sa ating paligid, ang halaman, ang kaharian ng hayop, at ang sangkatauhan. Maaari rin nating isipin ang tungkol sa Diyos at sa relihiyon.

Inihayag ng Diyos ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili at ang ating kaugnayan sa kanya at maaari nating isipin ang mga ito.

Maaari rin nating pag-isipan at suriin ang ating isipan. Maaari tayong tumalikod sa lahat ng bagay na nakapalibot sa atin sa labas at tingnan kung ano ang nasa ating mga isipan.

Marahil dahil hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid natin kaya mas madalas natin itong pag-isipan kaysa kung ano ang nasa ating kalooban. Gayunpaman, tiyak na kaya nating gawin ito. Kaya nating pag-isipan ang mga bagay na naglalaro sa ating isipan. Bagama’t maaaring hindi natin isipin nang madalas ang mga bagay-bagay.

Ang talata natin nga­yon ay nagsasabi na dapat tayong mag-ingat sa ina­akala natin.

Dapat tayong mag-ingat sa ating iniisip. Hindi natin dapat payagan ang anomang lumang kaisipan na mangyari at dapat nating supilin ang ating isipan.

Dapat ay maingat tayong mag-isip lamang ng mga bagay na dapat nating isipin.

Ang mas mahalaga, huwag nating hayaang kontrolin tayo ng ating mga iniisip. Dahil kung tayo’y nag-iisip ng mga maling ideya o gawain, maaaring gawin natin ang mga ito.

Tulad ng paalala ng ating talata ngayon”, Ang puso mo’y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, itu­on ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay.

Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan; humakbang nang papalayo sa lahat ng kasamaan.”

Ngayon, hilingin sa Panginoon na tulungan kayong isipin ang mga nasa iyong isipan.

At hilingin sa kanya na tulungan kang kontrolin ang mga ito. Tumawag sa ating Amang

Banal na isugo ang Banal na Espiritu sa ating buhay! (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

NAKIKIGALAK SA KATOTOHANAN

PINOY ABROAD

HINDI nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. (I Mga Taga Corinto 13:6 ERV)

ANG pagmamahal ay mahalaga sa buhay ng Kristiyano. Kay Cristo, ang ating buhay ay nangangahulugang mamuhay nang may pagmamahal. Nang tanungin si Hesus kung ano ang pinakadakilang utos, sinabi  niya, “Ibigin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, sa pamamagitan ng buong kaluluwa at sa pamamagitan ng buong pag-iisip mo.

Ito ang una sa pinakadakilang utos. “At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito: ‘Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.’[b] 40 Ang buong Kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito.”(Mateo 22:37-40)

Sa I Mga Taga Corinto 13, ipinahayag ni Apostol Pablo ang ibig sabihin ng mamuhay nang may pagmamahal. Dahil ang buong batas sa mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos ng pag-ibig, dahil lahat ng batas sa moral na alituntunin sa Biblia ay mga halimbawa kung paano magmahal, ito ay hindi madaling gawain. Ang pamamaraan ni Pablo ay para bigyan tayo ng ilang ideya kung ano ang kahulugan sa pamamagitan ng pagbibigay sa sariling listahan ng mga katangian. Kabilang sa talata natin ngayon ang dalawa sa mga ito.

Una sa lahat, hindi masaya ang pag-ibig kapag gumawa ng pagkakamali ang mga tao.

Iyon ay, pag ibig na kinamumuhian ang kawalan ng katarungan. Alam nating lahat kung ano ang pakiramdam ng ginagawan ng masama at hindi natin ito nanaisin. Hindi patas at masakit ito. Ang mga taong puno ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay hindi babalewalain kung sila ay nakasasaksi ng mga injustice sa kanilang kapaligiran. Sa ngayon,  bilang sila ay ¬responsable at maaaring may kakayahan, gagawin nila kung ano ang maaari nilang gawin upang ayusin ang isang sitwasyon. Maaaring wala nang ibang pwedeng gawin kundi ang pagtawag sa pulis o ipaalam sa tamang awtoridad, subalit ito ang tamang gawin.

Ikalawa, ang pag-ibig ay laging masaya sa katotohanan. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay masaya kapag ang makatarungan ang tunay na nananaig. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan kawalang katarungan ang mga panlilinlang na ito. Kapag ang mga kawalang-katarungan ay itatama at ang mga panlilinlang ay nalalantad, ang mga taong may pag-ibig ay nagagalak. Tunay na ang mga taong may pag-ibig ay ginagawa ang lahat ng makakaya nila para ituwid ang kawalang-katarungan at ihayag ang katotohanan. Malinaw na hindi tayo maaaring maging solusyon sa bawat paghihirap na ito, ngunit gagawin natin ang kaya nating magawa.

Ang buhay na may pag-ibig ay buhay ng kabutihan at katarungan. Mamuhay nang may pagmamahal at ang Diyos ay hindi magkukulang sa inyo, sapagkat pagpapalain ng Panginoon ang mabubuti at nakapalibot sa kanila ang Kanyang mga paglingap. (Mga Awit 5:12). (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

MATALINONG TAO

PINOY ABROAD

“ANG paraan ng isang hangal ay tama sa kanyang sariling pani­ngin, subalit ang isang matalinong tao ay nakikinig sa payo.” (Kawikaan 12:15)

Ano ang “lakad ng isang mangmang?” Mula sa punto ng pananaw ng mga Kawikaan, ang isang hangal ay tao na kinamumuhian ang karunungan at tagubilin (Mga Kawikaan 1:7).

Iyan ang dahilan kung bakit hindi kinatatakutan ng mga mangmang ang Panginoon, dahil ang takot sa Panginoon ang si­mula ng karunungan at tagubilin (Mga Kawikaan 1:7). Ang hangal ay hindi bobo, sila ang taong tumangging pasakop sa wastong pag-unawa sa Panginoon at sa kanyang likha.

Ang katotohanan na ang isang hangal ay kinamumuhian ang karunu­ngan at tagubilin ay ‘yun din ang dahilan kung bakit “ang isang hangal ay tama sa kanyang sariling mga mata.” Sa halip na magpakumbaba at magpasakop sa karunungan at tagubilin, iniisip ng mangmang na ang kanyang sariling pamamaraan ang tama. Ang paraan ng isang hangal ay tama sa kanyang sariling mga mata dahil ang kapalaluan ay kinuha at humadlang sa tunay na pananaw sa mga bagay na talagang nangyayari. Mas gugustuhin ng isang hangal na gawin ang mga bagay sa paraang alam nilang gawin.

Ano naman ang “taong pantas?” Ano ba talaga ang ginagawa para maging isang taong matalino? Mula sa pananaw ng mga Kawikaan, ang matalino ay pinahahalagahan ang karunungan at pagtuturo (Mga Kawikaan 1:1-6). Iyan ang dahilan kung bakit natatakot sa Panginoon ang marurunong dahil ang takot sa Panginoon ang simula ng karunungan at tagubilin (Mga Kawikaan 1:7). Ang matatalino ay hindi kinakailangang sobrang talino, kundi yaong mga handang sumunod sa wastong pag-unawa sa Panginoon at sa kanyang paglikha.

Ang katotohanan, ang isang matalinong tao ay pinahahalagahan ang karunungan at pagtuturo din ang dahilan kung bakit sila “nakikinig sa payo”. Sa halip na tanggihan ang karunungan at tagubilin, pinahahalagahan niya ito kaninoman ito nagmula. Pinakikinggan ng taong matalino ang payo dahil ang pagpapakumbaba ay nakagagawa ng tunay na kabatiran sa paraan na talagang posible ang mga bagay-bagay.

Mas gugustuhin ng isang matalinong tao na gawin ang mga bagay-bagay kahit ang ibig sabihin nito ay gagawin niya ito sa paraang iniisip ng iba kung paano gawin.

Gayunman, hindi ito nangangahuluhan na ang taong matalino ay hindi dapat gumawa ng desisyon nang walang payo o dapat nilang tanggapin ang lahat ng payo. Dahil hindi lahat ng payo ay maganda.

Ang ibig nitong ipakahulugan ay ang pagtatamo ng karunungan at tagubilin tungkol sa Panginoon at sa kanyang paglikha ay mas mahalaga kaysa kung saan ito nagmula. (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

LABAN NG PANGINOON

PINOY ABROAD

“…THIS is the LORD’s battle…” I Samuel 17:47

ANG talata natin ngayon ay mula sa kuwento tungkol kina David at Goliath.

Bumaba si David mula sa kampo ng hukbong Israelita patungo sa lambak ng Elah para salubungin at makipaglaban sa higanteng si Goliath. May pananampalatayang sinabi ni David kay Goliath: “Ngayon ay lilipulin kayo ng Panginoon, at ­papatayin ko kayo at ihihiwalay ang inyong ulo” (I Samuel 17:46). Nanalig si David dahil alam niya kung kaninong digmaan iyon. Alam niya na ang labanan ng mga sundalong Palestino at ng hukbong Israelita ay ang laban ng Panginoon at makikipaglaban ang Panginoon para sa kanya.

Ang digmaan ay hindi kailangang maging isang giyerang militar.

Sa magulong mundong ito, ang ating laban ay maaaring makasira sa anomang lugar ng ­ating buhay. May dalawang ­pangunahing uri ng digmaan. Ito ay ang laban ng Panginoon at ang laban ng bawat isa. Bago tayo ­bumaba sa lambak ng Elah, itanong muna natin sa ­ating mga sarili: kaninong digmaan ito? Ito ba ang labanan na nais ng Panginoon na labanan natin o ito ay iba pang bagay? Ito ba ay digmaan na ipinasya ng Panginoon na makibahagi upang ang kanyang kaharian ay sumulong o isang bagay lamang na nakaaagaw ng atensyon at gusto nating mangyari? Mahalagang itanong ito sa ating sarili dahil wala nang mas maliit at walang saysay na bagay kaysa lumikha ng digmaan na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos.

Si Satanas at ang kanyang mga kampon ay pumupukaw sa lahat ng dako ng mundo at sa bawat lugar ng buhay,  wala silang ginagawa kundi ang kumuha ng buhay magpakailanman at magpababa ng antas ng kabutihan at biyaya. Ang masangkot sa digmaang ganito ay pag-aaksaya ng oras, talento, at enerhiya. Ang pakikibahagi sa mga labanang tulad nito ay hindi nagbibigay ng inspirasyon sa sinoman to rise up in the faith of David.

Sa kabilang banda, wala nang mas makahulugan at mabunga kaysa gumawa ng digmaan na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Kapag ang Diyos at ang mga hukbo ng langit ay gumawa ng digmaan sa lahat ng dako ng mundo at sa bawat lugar ay buhay ang mga ito at walang higit na mataas na antas ng kabutihan at biyaya. Ang paglahok sa digmaan tulad nito ay isang kapaki-pakinabang sa paggamit ng oras, talento at enerhiya. Ang pakikibahagi sa mga labanang tulad nito ay makahihikayat, to rise up in the faith of David.

Ngayon, itanong ninyo sa inyong sarili. Kaninong laban ang ipinaglalaban mo? (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

MAY TAKDANG PANAHON SA LAHAT NG BAGAY

PINOY ABROAD

MADALAS na­ting marinig ang mga salitang, “Walang permanenteng bagay sa mundo.”

Minsan nasasambit ito ng mga taong dumaraan sa pagsubok. Pa­raan para mapanatag ang kalooban at mabiyan sila ng pag-asa na isang araw ay mababago ang sitwasyon para sa ikabubuti.

Maging ang Greek philosopher na si Herac­litus ay naniniwala rito kaya nga tinuran niya na “There Is Nothing Permanent Except Change.

Maaaring pagbabago ito sa sitwasyon, pakikipagrelasyon o kahit sa nararamdaman sa isang tao o bagay.

May kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay.

“For everything there is a season, a time for every activity under heaven.”

Nakasaad ito sa Ecclesiastes 3.1.

Sabi ng mga Biblical scholar, ang Ecclesiastes ay isa sa mga wisdom lite­rature; tulad ng aklat ni Job, Psalms, Proverbs at Song of Songs. Wisdom literature, as name implies, ay nagpapahayag ng wisdom o karunungan sa mga mambabasa.

Ang aklat na ito ay nagpapahayag tungkol sa nature of the world God created.

Sa daigdig ng Diyos, there is a time for everything.

Para kay Solomon, walang permanente sa daigdig na ito. Bawat bagay ay nagbabago, ang resulta, ang lahat ay limitado to a particular moment. Bawat bagay ay may kanya-kanyang ka­panahunan.

Sa Ecclesiastes 3:2-3, maliwanag ang paha­yag ni Solomon na may, “Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapaga­ling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo.

A time to kill and a time to heal.”

Kung mayroon ka mang hinihiling at hindi mo pa nakakamit, maaa­ring hindi pa iyon panahon kaya hindi pa ibinibigay sa iyo ng Panginoon.

Magtiwala ka lang dahil maaaring inihahanda ka lang niya sa pagdating ng iyong mga kahilingan.

Kaya nga, dahil sa  changing, seasonal, temporal nature of God’s world, hindi dapat tayo naka-focus sa isang bagay o gawain na magiging sentro ng ating buhay. Dahil kung magkakaga­yon, tayo’y mabibigo.

Pangaral ni Solomon, “God has made everything beautiful in its own time.”

(Ecclesiastes 3:11), subalit kung pilit na­ting panghahawakan ang anomang bagay bilang permanente, mami-miss natin ang totoong kahulugan at layunin ng buhay.

Ano ba ang tunay na kahulugan at layunin ng buhay (true meaning and purpose of life), ayon kay Solomon? Sabi niya, ”God’s purpose is that people should fear him.”

(Ecclesiastes 3:14). Things come, go, and return once again in an ongoing cycle.

(Ecclesiastes 3:150).

Ang tanging permanente ay ang Diyos at ang takot sa kanya ay pinakamahalagang investment na permanente sa ating makabuluhang buhay.

Ang totoong layunin natin sa buhay ay harapin ang ating kapanahunan at sa pagdating nito sa ating buhay ay alamin natin kung ano ang gusto ng Diyos out of it!

Huwag po natin kalimutan na tanggapin si JesuCristo bilang Panginoon at sariling

Tagapagligtas! You’ll know the true meaning and purpose of your life! (givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

WALANG IMPOSIBLE

PINOY ABROAD

“FOR with God nothing will be impossible.” (Luke 1:37 NKJV)

NAGTUNGO ang anghel na si Gabriel kay Maria, na isang birhen, at sinabi sa kanya na lililiman siya ng banal na Espiritu at ­maglilihi siya at ­manganganak ng isang lalaki.

Bukod dito, sinabi sa kanya ng anghel na ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth, na isang baog ay nagdadalang tao. Siya raw ay anim na buwan nang buntis.

Dito tinapos ng anghel ang kanyang mensahe sa ­ating talata sa araw na ito:

“Sapagkat sa Dios ay walang anomang bagay na magiging imposible.”

Paano mangyayari ito? Paanong hindi mangyayari ang Diyos sa lahat? Ang dahilan ay,  ang Diyos ang pinagmumulan at pinagmulan ng lahat ng bagay. Pinlano, nilikha, at tinutulungan niya ang lahat ng bagay. Siya ang nagdedetermina kung ano ang posible at imposible. Siya ang nagpasya na ang mga dalaga at kababaihan na may edad na ay hindi magkaanak. Nasa kanya ang mga ito upang malaman kung ano ang maaaring gawin at ano ang hindi maaaring gawin sa mundo.

Sa gayon, sa Diyos, walang imposible. Kung nais niya ng isang virgin upang dalhin ang isang bata, ang Virgin na iyon ay manganganak ng isang bata. Kung nais niyang manganak ang isang matandang babae, ito ay mangyayari. Dahil siya ang pinagmumulan ng mga batas na namamahala sa posibilidad at ikapangyayari. Maaari niyang baguhin ang sistema sa tuwing nais niya upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin sa mundo.

Iyan ang dahilan kaya biglang nawala ang mga mata ni Felipe sa Etiope ng eunuch at inihatid ito ng banal na Espiritu sa malayong lugar (mga Gawa 8:38-40). Ito rin ang dahilan kaya nakagawa si Eliseo ng bakal na palakol sa tubig (II Mga Hari 6:5-7).

Dahil tayo ay mga tao na umiiral sa pamamahala ng Diyos sa mga mangyayari at imposible, umaasa tayo sa regular at maayos na mga huwaran ng buhay na karaniwan ay pinapanatili ng Diyos. Madali nating nalilimutan na lahat ng huwarang ito ay nasa kanyang mga kamay at mababago niya ang mga ito sa isang saglit kung nais niya.

Madali nating nakalilimutan ang mga salita ni Jesus, “Ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay mangyayari sa Dios.” (Lucas 18:27).

Ngayon, maaari ninyong matagpuan ang inyong sarili sa isang tungkulin mula sa Diyos na tila imposibleng magawa, o maaari ninyong matagpuan ang inyong sarili sa masamang sitwasyong na tila imposibleng lutasin. Sa kabila ng mga paghihirap, hadlang, at mga imposible, huwag ninyong kalimutan kung sino ang inyong ­pinaglilingkuran.

Huwag kalimutan na sa Diyos na pinaglilingkuran mo ay walang imposible. (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

PASASALAMAT

PINOY ABROAD

(OH give thanks to the LORD, for he is good; for his steadfast love endures forever! Psalms 118:1)

ANG pagpapasalamat sa Diyos ay hindi opsyonal para sa mga Kristiyano. Maraming talata sa Bibliya na nag-uutos sa atin na magpasalamat sa kanya. Bukod sa ­ating talata para sa araw na ito, sinasabi ng mga Awit 100:4 na dapat tayong “pumasok sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat, at sa kanyang mga hukuman na may papuri!

Magpasalamat sa kanya; pagpalain ang kanyang pangalan!” Habang sa Awit 95:2 ay ganito ang sinasabi: “Halina’t pumasok tayo sa kanyang harapan na may pasasalamat; gumawa tayo ng masayang ingay sa kanya na may mga Awit ng papuri.” At sa Awit 50:14 ay sinasabi namang “maghandog sa Diyos ng hain ng pagpapasalamat.

Ang pagpapasalamat ay iniutos sa Bibliya dahil ito ang angkop na bagay na dapat gawin.

Maaaring sabihin ng isang tao na ito ay angkop na gawin sa ­piling ng Diyos. Tamang kabutihang-asal lamang ang hinihingi nito. Sabi sa Awit 92:1 “Mabuting magpasalamat sa Panginoon, magsiawit ng mga papuri sa inyong pangalan, O Kataas-taasan.” Ito ay mabuti dahil iyan ang ginagawa ninyo sa presensya ng Kataas-taasan. Sa piling ng Diyos na Maykapal kung kanino ang langit at lupa ay umaasa sa kanilang tunay na buhay. Anomang mas mababa ay unseemly at improper.

Gayunman, ­maraming talata sa ­Bibliya ang kinabibilangan ng mas personal na mga dahilan kung bakit ang pasasalamat ay angkop. Sinasabi natin sa ating talata ngayon na dapat tayong magpasalamat dahil mabuti ang Diyos sa atin at dahil ang kanyang pagmamahal ay tumatagal magpakailanman. Dagdag pa sa Awit: 118, sinasabi nito “Salamat sa inyo na tinugon ninyo ako at naging aking kaligtasan” (talata 21).

Matapos magbigay ng listahan ng mga kahilingan at alalahanin sa Diyos, nangako si David na “pasasalamatan kita sa dakilang kongregasyon; sa dakilang siksikin ay pupurihin ko kayo (in the mighty throng) “(mga Awit 35:18).

Ang pasasalamat na dapat nating ibigay sa Diyos ay hindi batay sa gusto natin. Ang mga Taga Tesalonica 5:18 ay nagsasabing “magbigay-pasalamat sa lahat ng sitwasyon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Cristo Jesus sa inyo” at ang mga Taga Efeso 5:20 ay nagsasabing “ang pagpapasalamat ay laging nariyan at ang lahat sa Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo.” Nagpapasalamat tayo sa lahat ng sitwasyon dahil “Alam natin na para sa mga nagmamahal sa Diyos, ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan, para sa mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin” (mga Taga Roma 8:28). Walang magandang dahilan, sa madaling salita, na ipagkait ang ating pasasalamat sa Diyos.

Mula sa pananaw ng ­Bibliya, ang pasasalamat ay dapat na isang regular na katangian ng ating kaugnayan sa Diyos sa lahat ng panahon at sa bawat sitwasyon. (PINOY ABROAD / Guiller Valencia)

Please follow and like us:
Read More

PAG-ASA

PINOY ABROAD

“BAGAMAN ako’y patayin niya, akin ding hihintayin siya: gayunma’y aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya.” (Job 13:15)

Hindi laging mangyayari ang gusto natin sa buhay. Kung minsan, sa halip na ang mga pagpapalang ipinangako, nakikita natin ang mga problema. Kung minsan, sa halip na ang mga tagumpay na ginarantiyahan, nakikita natin ang pagkatalo.

Ano ang dapat gawin ng isang mananam­palataya sa gayong mga kalagayan? Dapat na ba tayong mag-give up? Dapat na tayong tumigil sa tungkulin na itinawag sa atin dahil sa karanasan natin sa pagkakataong ganito? After all, ang mga planong bagay ay hindi pa nawawala ayon sa mga plano; hindi pa nawala ang paraan na sinabi ng Diyos na kanilang patutunguhan. Ito ba’y panahon na dapat natin panatilihin ang kabiguan sa ating puso?

Sa katunayan, may mga pagkakataon na parang wala nang pag-asa at hindi na tayo makabangon sa masamang pangyayari, kung saan tila walang posibilidad na makabangon. Kahit hanggang sa panahon na tayo ay malapit nang mamatay. Ano ang dapat gawin? Hindi na maniwala sa Diyos nang lubusan? Itigil ang pagkakaroon ng pananampa­lataya sa Kanya? Kung ang mga pangako ng Diyos ay walang kaganapan sa buhay na ito, ano pa ang kahulugan ng buhay? Kung hihingin natin ang kanyang presensya at hindi ito nagreresulta na konkretong pahayag, ano pa ang punto ng paghahangad ng kanyang presensya?

Para sa mga mananampalataya, gayunman, wala ni isa sa mga opsyon ang magkaroon ng anomang tunay na kahulugan.

Pagdating sa pananampalataya sa Diyos, ito ay isang panukala na lahat o wala. Wala nang ibang pagpipilian, walang alternatibo sa pananampalataya sa Diyos. Hindi tayo maaaring gumamit ng ibang opsyon dahil kilala  natin ang Diyos.

Alam natin na sa kabila ng lahat ng bagay, siya ang interes ng ating puso. Alam natin na siya ay nasa ating panig.

Kaya ang resulta nito ay hindi natin siya pwedeng i-give up!

Kaya, bagama’t tila walang pag-asa ang inaasam na tagumpay, kahit ang kamatayan ay kinakaharap, patuloy pa rin tayong nagtitiwala sa Diyos. Hindi para lang makakuha ng mga bagay para sa ating sarili. Hindi para lang mabuhay at hindi mamatay. Nagpapasakop tayo dahil naniniwala tayo sa Diyos. Hindi natin matutulungan ang ating mga sarili.

Gumawa tayo ng desisyon na susunod sa kanya at umasa sa kanya at hindi para talikdan siya. Hilahin man  tayo ng kamatayan, pero patuloy tayong nagtitiwala sa kanya na aakayin tayo tungo sa tagumpay on the other side.

Ngayon, pagnilayan natin ang mga salita ni Job: “Bagaman papatayin niya ako, gayunman ay umaasa ako sa kanya.”

Hindi natin naranasan ang masamang karanasan ni Job, subalit hindi siya nawalan ng pag-asa, he never gave up hope!

There is always hope. There is always, therefore hope for us! (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

PRAYER

PINOY ABROAD

MALAWAK na paksa ang panalangin. But I want to share prayer that was taught in the Bible by Jesus Christ our Lord himself.

May mga pagkakataong naitatanong ng ilan sa atin kung bakit may mga panalangin na tinutugon at mayroon din namang hindi.

Sabi nga, you receive not because you ask not and you ask in wrong motives.

May nagtuturo na ang sagot sa panalangin ay maaaring oo, hindi, o maghintay.

Nais kong mag-focus kung kanino tayo dapat manalangin o tumawag. Bawat relihiyon ay may Diyos na tinatawagan; halimbawa, kay Allah, Buddha, Krishna, Odin at sa iba pa.

Maging sa ibang sekta, may nananalangin kay Mary at sa ibang santo na sa palagay naman nila sila’y tinutugon. Maging ang mga Satanista ay tinutugon ang kanilang panalangin.

Malinaw ang turo sa Banal na Kasulatan na ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama. Alam natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Subalit ito ay limitado, di tulad ng natatanggap ng mga ‘anak ng diyos’ o nagtitiwala sa tunay na Diyos na buhay na sila ay tumatanggap ng pagpapala na may kagalakan at may kapanatagan ng kalooban. Dahil nga, ang tinatanggap nila ay mula sa Amang nasa langit.

If we’re going to follow the teaching of our Lord Jesus Christ, malinaw na sabi niya na para makamit natin ang ating kahilingan sa Amang nasa langit ay kailangan natin itong hingin sa kanyang pangalan (Jesus).

Sa John 14:13, mababasa ang ganito “At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak.”

To glorify the Father through his son Jesus we should ask in Jesus name!

Bilang mga Christian, ito ang dapat nating sundin. Hindi kanino mang pangalan tayo manalangin. Jesus is the way, the truth, and the life and no one comes through Father except through our Lord Jesus (John 14:6).

Mahirap mang tanggapin ang exclusivity ng Panginoong Hesus but that is the truth!

“For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him.” (Colossian 1:16)

Mangyaring manalangin tayo nang direkta sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng pangalan ni Hesus! (giv620@yahoo.com) (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

SINO ANG SOURCES MO?

PINOY ABROAD

SA buhay na ito, marami tayong pangangailangan tulad ng pagkain, bahay, damit, pera, kapayapaan, kalayaan, pahinga, karunungan at marami pang iba!

Tanong, kanino natin huhugutin ang mga ito?

May mga nagsasabing mapalad ang mga may magulang o nagmula sa angkan na mayaman o nakaririwasa sa buhay. Ang iba naman ay magaling dumiskarte kaya nagagawang tugunan ang kanilang pangangailangan, anoman ito.

Sa panahon ngayon, tila baga ‘survival of the fittest’ ang labanan.

Dahil nga sa needs or to the extent, dahil sa greediness. Dahil sa kulang ang resources o sadyang walang sources marami ang nakagagawa ng hindi tama.

Maging sa mga politiko, kailangan na nakadikit sila sa pinagmumulan ng resources at para mangyari ito, yun iba ay nagagawang ‘ibenta’ ang kanilang karangalan manatili lang sa poder at nakaugnay sa sources.

Alam ba ninyo na may tunay na pinagmumulan ng resources o sources na walang pagkaubos at sagana? Ito ay ang Diyos na buhay na pinagmumulan ng lahat ng bagay, anoman ito!

Dapat siya ang ­ating lapitan at pagtiwalaan sapagkat siya ang lumikha ng langit at lupa. He can provide!

Sinasabi sa Philippians 4:19, ”And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.”

Si Mateo ay nangaral din ng ganito, (Matthew 6:26), “Masdan ninyo ang mga ibon.

Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya’y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?

Kung ang mga ibon ay nabubuhay sa biyayang kaloob ng langit, gayundin tayo.

Ipagpatuloy natin ang isinasaad naman sa Matthew 6:31-33, “Kaya’t huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. (32) Hindi ba’t ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa ­langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. (33) Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos][b] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito.

Alam ng ating Amang nasa langit ang ating mga pangangailangan. Ang mga pagsubok at pagdurusang ating pinagdaraanan.

Lumapit ka lang sa kanya at magtiwala. Sigurado ako na bibiyayaan ka niya nang lubos. Siya ang true sources of everything. Wala nang iba pang pagmumulan ng biyaya, kapayapaan at anopamang bagay na maaari nating maisip sa buhay na ito.

Sa kanya lang umasa o lumapit. When we have God in our lives, He will take care of all our needs because He is our provider. He is the source of life and He sustains it. Sources of all sources and resources!

(givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD / Guiller Valencia)

Please follow and like us:
Read More

HUMINGI

PINOY ABROAD

MAGSIHINGI kayo at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: Sapagka’t ang bawat humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan. Mateo 7:7-8.

Likas na sa tao na madaling sumuko. May sawikain na, “kung sa una mong tangka ay hindi ka nagtagumpay, huwag kailanman subukang muli.”

Ang ating mga talata ngayon, ay ituro ang kabaligtaran na mga aralin. Pagdating sa paghiling ng mga bagay na kailangan natin sa Diyos, dapat tayong maging masigasig.

Sa Lukas 11:5-8, ang istorya ng kaibigan na makulit na humihingi ng tulong kahit pa oras na ng pagtulog. Dahil kaibigan, kaya’t siya’y binigyan.

Gayundin ang sabi ni Jesus, kung hingin natin, ito ay ibibigay sa atin. Marahil ito ay na­ging malinaw na direktiba para sa mga disipulo ni Jesukristo. Subalit gaano kadalas ba ito nangyari na tayo ay malulong sa ating mga paghihirap at kalimutan na bumaling sa Diyos at magtanong? Sa halip na madala ang Diyos sa gayong sitwasyon, tila pinalalabo natin sa pamamagitan ng paghahanap ng anomang kailangan natin sa ating sarili. Sa gayung mga sitwasyon, si Jesus ay hindi lamang pinapayo na humiling bagkus ito’y ipinag-uutos niya.

Nais niya tayong humiling nang lubos. Kung hahanapin natin ang kailangan natin mula sa Diyos, makikita natin ito. Madali ang humingi at manalangin subalit madali ring napuputol o nawawala agad dahil sa mga pangyayari. Sinasabi ni Jesus na ang isang bagay na palagian at paulit-ulit na sinasabi ay nangangahulugang ito ay kailangan.

Dapat ay patuloy tayong humingi sa Diyos kung ano ang kailangan natin hanggang sa masumpungan natin.

Sa huli, si Jesus ay nag-utos na dapat tayong kumatok sa pinto. Kapag lahat ng ating paghi­ling at paghahanap ng a­ting kailangan ay inilapit sa kanya, ito mismo ay maghahatid sa atin sa pintuan ng langit. Kung magkagayon, hindi lamang dapat tayo nakatayo roon at maghintay na lamang. Dapat tayong kumatok sa pinto. Kung gagawin natin ito, ang pintuan ay mabubuksan sa atin. Ipinakikita natin sa Diyos ang katapatan ng ating mga intensyon sa pamamagitan ng paghi­ngi, paghahanap, at pagkatok, siya ay magbubukas ng pinto at nagbibigay sa atin ng kailangan natin mulasa kanyang kamalig.

Nais ni Jesus na nagbubunga tayo. Ang ating mga panalangin ay nilayon upang tulungan tayong magkaroon ng mga bunga (Juan 15:16). Lahat ng ating marubdob na paghiling, paghahanap, at pagkatok ay nagpapakita sa Diyos na tayo ay seryoso at taimtim tungkol dito.  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

KAHULUGAN AT LAYON NG BUHAY

PINOY ABROAD

ANO ba ang meaning and purpose of life? Ito ang paksa o pinagtuunan ng pansin ng pantas na si Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes o Aklat ng Mangangaral. Sa final answer niya tungkol sa kahulugan at layunin ng buhay na matatagpuan sa katapusan ng chapter 12 ng book of Ecclesiastes ay in-explore niya ang iba’t ibang alternatibo sa pagtuklas ng kahulugan ng buhay.

Natuklasan niya na maraming mga mangmang na tao ang lumilikha ng paraan para masumpungan ang kahulugan ng buhay. Ang iba ay nagpapakalunod sa pag-inom ng alak, pambababae, pagkamal ng maraming pera, magkaroon ng kapangyarihan, magtayo ng magagarang bahay, magkaroon ng iba’t ibang sasakyan, at maglibang sa pagtatanim ng magagandang bulaklak, nagsasaliksik ng ibang karunungan at iba pa.

Maging si Haring Solomon na mayaman at marunong na tao ay sinubukan ang lahat ng bagay, alak, babae at nagtayo ng magarang palasyo at hardin. Nagsuot ng mamahaling damit at sumakay sa magagarbong chariot. Sumaliksik din ng karunungan at nakipag-ugnayan sa iba’t ibang hari at siya’y hinangaan.

Sa kabila ng karangyaan at tagumpay ni Haring Solomon at nakatuon lang ang pansin sa mga ganitong bagay, sinabi niya na: “Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan; tulad lang ito ng paghahabol sa hangin.” (Mangangaral 2:11)

Walang makapagbibigay ng kasiyahan sa kanyang pagsasaliksik sa kahulugan at layunin ng buhay! Sapagkat ang lahat ng kanyang sinubukan ay pawang limitado at pansamantala lamang. Halimbawa, nagkamal ka man ng malaking kayaman subalit ito’y mapupunta lamang sa iyong mga maiiwan sa buhay. Ito rin ay walang kabuluhan! “This too is meaningless” (Ecclesiastes 2:17-19). Maging sa pagsasaliksik ng karunungan, ito’y wala ring kabuluhan lalo na kung pansarili lamang.

Ang final purpose of life ay hindi masusumpungan sa anomang nilikha. Bawat magandang bagay ay may kanya-kanyang tamang panahon at lugar subalit kung dito lang tayo naka-focus o dito lang umiikot ang buhay natin, ito’y magiging walang kabuluhan, at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin.

Kaya’t ito ang payo ni Haring Solomon, “Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos.” (Mangangaral 12:13). (PINOY ABROAD /  Guiller Valencia)

Please follow and like us:
Read More

KAAGAPAY

PINOY ABROAD

“I will ask the Father, and He will give you another ¬Helper, that He may be with you forever;” Jn. 14:16.

Ang Panginoong Hesukristo ay gagawin ang pinakasukdulang sakripisyo nang sabihin niya ang mga salita sa ating mga talata para sa araw na ito. Siya ay kasama ang kanyang mga disipulo sa loob ng tatlong taon bilang kanilang katulong o kaagapay, guro, at tagapayo. Nang sumapit ang araw na kailangan na Niyang lisanin ang kanyang mga disipulo, Siya ay nangako na hihilingin niya sa Ama na magpadala sa kanila ng ibang kaagapay – ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na matatanggap nila sa Linggo ng Pentecostes at magiging kanilang bagong katulong o kaagapay.

Ang presensya ng banal na Espiritu sa bawat Kristiyano ay nangangahulugan na may isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang Kristiyano ay may isang supernatural na helper sa loob nila na hindi magkakaroon ang di-Kristiyano. Bagama’t maaaring hindi natin palagiang nauunawaan ang presensya ng Espiritu. Ang Espiritu ay palaging nagtatrabaho sa atin upang tulungan tayo, aliwin tayo, mapalakas at gabayan tayo. Sa katunayan, dahil sa ¬piling at tulong ng Espiritu Santo, magagawa natin ang mga bagay na ginawa ni Jesus at maging ang mga mas ¬dakilang bagay (Juan 14:12).

Kapag nasa atin na ang lakas at tulong na magtutulak sa atin na gumawa ng kaibhan sa daigdig sa halip na tanggapin natin ang mundo kung ano ito, magagawa nating baguhin ang mundo! Kaya pa rin natin mabago ang mundo. The spiritually blind can be led to see, the misguided can be set straight. Mapasaya ang nanlulumo at mapagaling ang may ¬karadaman at iba pa.

Sa gayon, gaya ng ipinahihiwatig ng espesyal na pangalan para sa mga banal na Espiritu sa ating mga talata para sa araw na ito, ang pinakamahalagang aspeto na ginagawa ng Espiritu sa atin ay tinutulungan tayo. Sino ang hindi nangangailangan ng tulong? Sino ang hindi nararamdaman na ang trabaho ay masyadong malaki at masyadong mahirap? Too demanding? It is when things are hard that the help of the Holy Spirit becomes most evident. Na ‘yung akala natin ay imposible ay biglang nagiging posible. Sa mga oras na nanghihina ay pinalalakas tayo.

Tandaan na laging may handang tumulong at magpalakas sa atin sa lahat ng oras. At ito ang Espiritu Santo na padala ng ating Panginoon. (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

HINAHANAP ANG TAPAT

PINOY ABROAD

HINDI totoong walang pakialam ang Diyos sa nangyayari sa mundo.

Patunay ang sinasaad sa 2 Mga Cronica 16:9: “Sapagka’t ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa, upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa kaniya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan; sapagka’t mula ngayo’y magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma.

Alam niya ang nagaganap. Kanyang sinusubaybayan ang lahat ng bagay. Ang lupa ay ang mga gawain ng kanyang mga kamay at siya ay interesado sa kung ano ang mangyayari roon. Sa katunayan, sabi ng ating talata para sa araw na ito “ang mga mata ng Panginoon ay pumunta sa paligid ng naghahanap sa buong lupa.” Narito lamang siya at nagmamasid.

Sa Zacarias 4:10 ay sinasabi naman na ang mga mata ng Panginoon ay “nakatingin sa bawat direksyon” at “nakikita nila lahat ng bagay sa lupa.” Walang makaliligtas sa  kanyang pansin; walang maaaring mangyari kung wala siya sa kamalayan ng mga ito; walang maaaring itago mula sa Panginoon.

Ang Panginoon ay lalong interesado sa kung ano ang nangyayari sa mga tao sa mundo.

Sabi ng Awit 14:2 na “ang Panginoon ay nakatingin mula sa langit upang makita kung mayroong si-noman na matalino, o ang sinomang naghahanap ng tulong sa kanya.” Nais ng Panginoon na makita kung may sinomang matalinong tao ang tapat sa kanya. Ang kanilang pagiging tapat? O sila ay hindi tapat? Sila ba ay tumitingin sa kanya para sa tulong, o sila ba ay tumitingin sa ibang mga Diyos, o sa ka-nilang sarili? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay mahalaga sa Panginoon, dahil ito ang magpapasya kung ano ang mga aksyon niya.

Kapag nakita ng Panginoon na may matatapat na tao sa lupa, doon siya kikilos. Sila ay gagawing mala-kas. Sabi ng isa pang translasyon na “ipakikita niya mismo na siya ay malakas para sa mga may mabuting puso at tapat sa kanya.” Maaaring sabihin ng isa na ang Panginoon ay magpapakita ng lakas para gawing malakas ang tapat sa kanya. At sila ay poprotektahan, susuportahan, susuplayan ng pangangailangan, palalakasin at pasisiglahin sila kapag sila ay nanlulumo o bumabagsak.

Sana’y makita tayong tapat ng Panginoon! Magagawa nating maging tapat sa Panginoon kung siya mismo ang naghahari sa ating buhay – bilang Panginoon at sariling tagapagligtas!

(Prayers and comments, givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD /  GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

PLANO

PINOY ABROAD

“(11) For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a ¬future.” Jeremiah 29:11 (NIV)

ANG Diyos ay may magandang plano sa kanyang mga mananampalataya. Ngunit minsan, ang ating mga kasalanan ang nagiging sagabal sa planong ito.

Halimbawa na riyan ang mga taga-Judah na sumuway sa maraming pagkakataon at sila ay dinisiplina ng Diyos. Kaya naman, sila ay nasakop ng Babylonian at na-exile.

Ngunit sa verse natin ngayon, nasasaad na mayroon pa ring magandang plano ang Diyos para sa kanila.

Gayundin naman, ang Diyos ay mayroong magandang plano sa atin. Bagaman, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan at pagkukulang sa inaasahan ng Diyos sa atin. Hindi siya nag-give up sa atin. Dahil nga, tayo’y handiwork ng Diyos, created in Christ Jesus para sa paggawa ng mabuti na kanyang inihanda in advance para gawin natin (Ephesians 2:10).

Alam ng Diyos ang plano para sa atin from all eternity at patuloy siyang kumikilos upang mabigyang katuparan ang mga ito sa ating pamumuhay. Maari tayong disiplinahin from time to time, pero hindi nangangahulugan na para tayo ay sirain. Ibig sabihin lang ay inihahanda niya tayo para maisakatuparan ang kanyang plano (Hebrews 12:4-13).

Ang kanyang plano, gaya ng kanyang mga pangako, ay para sa ikauunlad at hindi sa ikasisira o ikasasama ng tao. Kaya naman ang tao ay hindi dapat masiraan ng loob dahil sa mga pinagdaanang pagkakamali at kabiguan na bahagi ng pagdidisiplina ng Diyos.

Kailangan nating magtiwala sa Diyos na ang kanyang mabubuting plano para sa atin ay mananatili. Because the plans stand firm, mayroon tayong pag-asa at kinabukasan.

May mga pagsubok at pagdisiplina mula sa Diyos, subalit tandaan natin na mayroon tayong pag-asa at kinabukasan. Patuloy tayong umusad sa buhay para sa katuparan ng plano ng Diyos sa atin!

Hindi siya sumuko para sa atin, gayundin tayo. Huwag din tayong mag-give up! May planong maganda ang Diyos para sa atin!

Dapat lang natin tandaan, na kailangang may personal tayong relasyon sa Diyos.

Tanggapin si Kristo bilang personal Lord and Savior. (givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

TAGAPAYO O MENTOR

PINOY ABROAD

NGAYONG taong 2019, nakahanda na ba tayo sa panibagong hamon ng buhay? May istratehiya ba tayo o plano para sa tagumpay na nais natin makamit: sa buhay ispiritual, pisikal o pinansyal man?

Sabi nga sa wikang English, ”Those who fail to plan, plan to fail.”

Si King Solomon din ay may binanggit hinggil dito. Ang sabi niya, “Ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay.”

Kaya, naniniwala ako na kailangan natin magplano para sa magandang resulta na nais natin makamit sa matagumpay na buhay. Maraming mabisang plano ang masusumpungan natin. Pero nais kong ibahagi ang isa sa mga epektibong plano; ito ‘yung paghahanap o pagkakaroon ng tagapayo o mentor.

Naalala ko ang ins­tructor namin na si Dr. James Perkins na isang author, pastor, at counselor ng Family

Priorities. Siya mismo ay nagbayad sa isang kilalang author at motivational speaker para lang makausap at makahingi siya ng magandang insights. Gayundin patuloy siyang dumadalo sa mga conference para mapakinggan lang ang mahuhusay na speakers at mentors. My points only, kung nais natin maging matagumpay ay kailangan mayroon tayong counselors, mentors o advisers na nakaugnay sa ating propesyon, negosyo o anomang linya natin sa buhay.

Ito rin ang payo ni King Solomon, wisest king ever lived, sa aklat niyang Kawikaan 15:22, “Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag.” Kawikaan 15:14, “Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak.”

Mayroon tayong mapagpipilian kung marami tayong naririnig na mabubuting payo. Dapat lang maging maingat tayo sa pagpili ng mentors, advisers o counsellors. Alam natin na mabuti ang isang matino at matalinong tagapayo na pinakikinggan kaysa sa sampung mangmang at hungkag na tagapayo.

Ang pagkakaroon ng maraming tagapayo ay mahalaga dahil ma­rami tayong naririnig na viewpoints na nagbibigay sa atin na malusog na pundasyon para makabuo ng opinyon. Nakapagdedesisyon tayong mabuti kung lubos natin naimbestigahan ang isyu sa iba’t ibang anggulo at hingin natin ang tulong na Panginoon na nagbibigay ng wisdom (James 1:5).

Kung noong 2018 ay wala tayong pinagkatiwalaan o wala tayong mentor, adviser, o counselor ay kalimutan na natin. Sa nais mabago ang takbo ng buhay at kapaligiran, kalimutan na ang nakaraan.

Paalala ni Mother Teresa, ”Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.”

Magsimula tayo ng bagong plano o istratehiya, kumuha tayo ng mapagkakatiwalaan at matinong mentors, adviser, o counselor! Pray for it! (prayer and comment, givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More

HUWAG MANAGHILI

PINOY ABROAD

“HUWAG kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Sapagka’t sila’y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo.” Psalm 37:1 (KJV)

MARAMING tao ang ikinasasama ng loob o hindi ikinatutuwa kapag umuunlad at nagi­ging matagumpay ang iba. Nakikita nila kung anong kasaganaan mayroon iyong iba kumpara sa kung ano lang ang mayroon sila. At totoong na-upset sila kung higit na masagana ang iba kaysa kanila. Kahit pa sa masamang paraan nakamit ang kasaganaan ng iba.

Ang ating verse sa Bible ngayong araw, sinasabi na huwag tayong mag-alala dahil sa  pag-unlad at pagtatagumpay ng mga gumagawa ng masama. Lalong huwag natin silang kainggitan. After all, hindi natin dapat kainggitan ang sinoman dahil ang inggit ay kasalanan (Romans 1:29). Ang pag-iimbot (covetousness), selos (jealousy), at inggit (envy) ay kasalanan. Ang inggit ay pagnanasa na maging katulad ng tao na may bentahe. Ang inggit, selos at pag-iimbot ay magkakahalintulad at kadalasan ay kumbinasyon ng isa’t isa na nagbubunga ng walang katapusang paghaham­bing ng ating sarili sa iba.

Ang verse na tinatalakay natin ngayon ay nagpapahiwatig na walang saysay ang mainggit sa mga gumagawa ng kasamaan, hindi karapat-dapat na kainggitan sila. Sila ay mga taong tulad ng mga damong tatagpasin (Psalms 37:1). Ang katapusan ng mga makasalanan ay destruction and desolation. Ang makasalanan ay maaaring umunlad at magtagumpay, subalit ito’y limitado o pansamantala lamang. Bakit tayo dapat mainggit? Bakit tayo mababalisa o maiinggit sa taong doomed to destruction?

Sabi rin sa verse natin, ang wicked ay matutuyo tulad ng berdeng dahon. Ang buhay natin ay pansamantala lamang at panandalian katulad ng mga damo sa parang. Anomang kasaganaan ang tinatamasa ng masasama, ito’y pansamantala o panandalian lang. Ang masasama ay ipinagpalit ang buhay na walang hanggan at kapayapaan sa pansamantala at limitadong kasaganaan. Kung sila ay hindi matuyo at kumupas sa buhay ngayon, sa kabilang buhay sila ay di makaliligtas!

Marami na tayong napanood na mga balita sa telebisyon na kung saan ang mga makasalanan ay bumabagsak. Ang mga balita na ito’y aral na totoo. Ang katotohanan ng Psalm 37. Kaya, huwag na nating ikumpara ang ating mga sarili sa iba, lalong higit sa masasama! (givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:
Read More