SENYALES NG PAGIGING BIKTIMA NG RAPE

RAPE-5

(Ni Edzer Lanuza/Ikatlong bahagi)

Kausapin ang anak kung hinihinala mong ang anak mo ay biktima ng sexual abuse.  Mahalagang maagapan ang bata  bago lumala ang epekto nito sa kanya.

Mga warning sign ng sexual abuse

Hindi madaling makita ang sexual abuse. Ang perpetrator ay maaaring kilala mo sa mahabang panahon at pinagkakatiwalaan, dahilan para mahirap itong mapansin.

Subalit may mga bagay na dapat ikunsidera para malaman kung ang iyong anak o malapit sa buhay ay nakakaranas ng sekswal na pang-aabuso. Narito ang warning signs:

Physical signs:

-Pagdurugo, mga pasa o pamamaga sa genital area

-May dugo, punit  o may mantsa ang underclothes

-Nahihirapan sa paglalakad o pag-upo

-Madalas na pag-ihi o pagkakaroon ng yeast infections

-Pananakit, pangangati, o napapasong pakiramdam sa genital area

Behavioral signs:

-Pagbabago sa hygiene, gaya ng pagtangging maligo o sobrang pagbababad sa tubig

-Pagkakaroon ng  phobias o pagkatakot sa isang bagay o sitwasyon, o tinitiis ito kahit may sobrang takot o pagkabahala

-Pagpapakita ng mga palatandaan ng depresyon  o post-traumatic stress disorder

-Paghahayag ng suicidal thoughts, lalo na sa mga adolescent

-Pagkakaroon ng problema sa paaralan, gaya ng pagliban sa mga klase , o pagbagsak ng grades

-Hindi tamang pagpapakita ng kaalaman tungkol sa sex o pag-uugali

-Pananaginip ng masama, o pag-ihi sa higaan

-Sobrang protektado at nababahala sa mga kapatid, o matinding pagbabantay sa mga kapatid

-Pagbabalik sa regressive behaviors, gaya ng thumb sucking

-Paglalayas mula sa tahanan o tuluyang pagtigil sa pag-aaral

-Pananakit sa sarili

-Pag-urong, o pagkatakot sa anomang physical contact

SEXUAL ASSAULT SA MGA KALALAKIHAN AT BATANG LALAKI

Rape sa mga kalalakihan. Lumabas sa  pag-aaral ng  CDC na sa  US, isa sa  71 kalalakihan ang na-rape o nakaranas ng pagtatangka sa kanilang buong buhay.

Gayundin, natuklasan sa pananaliksik na tinatayang  isa sa 21 o 4.8% kalalakihan sa isang survey ang nakapag- penetrate ng sinuman, kadalasan isang intimate partner o kakilala.

Sa pagtatala naman ng National Crime Victimization Survey , tinanong ang 40,000 households tungkol sa rape at sexual violence, natuklasan sa survey na 38 percent ng insidente ang biktima ay mga lalaki.

Ang sexual assault ay maaaring mangyari kaninuman, anuman ang iyong idad,  sexual orientation, o gender identity. Ang kalalakihan at mga batang lalaki na na-rape o naabuso ay may kaparehong pakiramdam sa  survivors ng sexual assault.

Maaari rin silang maharap sa ilang dagdag pang mga hamon dahil sa  social attitudes at stereotypes tungkol sa mga lalaki at  masculinity. O, maharap sa mga pagbabago na mas kakaiba sa kanilang karanasan.

Ang ilang survivor sa sexual assault ay nakakaranas ng kahihiyan o pagdududa sa sarili. Paninisi sa sarili kung saan dapat ay malakas sila para labanan ang perpetrator.

Marami sa mga lalaki na nakaranas ng erection o ejaculation sa panahon ng assault ay maaaring nalilito sa kanilang mga sarili at nagtataka kung ano ang kahulugan nito.

Ang nasabing  normal physiological responses ay di nagpapahiwatig na ginusto mo, naakit, o nasiyahan ka sa  assault. Kung nangyari man ito sa iyo, hindi mo kasalanan at di ka nag-iisa.

Ang mga lalaking sekswal na inabuso noong sila ay mga bata pa, o tinedyer pa lamang ay may ibang pagtugon kaysa sa mga sinalakay ng adults na.

Ang mga naka-survived sa sexual assaults ay nakakaranas ng mga sumusunod:

-Pagkabalisa, depresyon,  post-traumatic stress disorder, flashbacks, at eating disorders

-Pag-iwas sa mga tao o lugar na nagpapaalala sa kanila tungkol sa  assault o abuse

-Pag-aalala o pagtatanong tungkol sa  sexual orientation

-Pagkatakot sa pinakamalalang pangyayari at pakiramdam na maliit lang ang kanilang kinabukasan

-Pakiramdam na nabawasan ang kanilang pagkalalaki, o wala na silang kontrol sa kanilang sariling mga katawan

-Kahirapang makapag-relax, at hindi pagkakatulog na mabuti, iritable, tensyonado, magulong kaisipan

-Paninisi sa sarili o nahihiya sa sarili, dahil hindi nagawang pigilan ang assault o pang-aabuso, lalo na kung nakaranas ng  erection o ejaculation sa panahong ito

-Pagbitaw sa pakikipagrelasyon sa babae, o sa mga kaibigan at tuluyang paglayo sa lahat para makapag-isa

-Pag-aalala kung sasabihin sa iba ang dinanas na sexual assault sa takot na mahusgahan o hindi siya paniwalaan

Sino ang mga perpetrator ng sexual assault laban sa mga kalalakihan at mga batang lalaki?

Ang perpetrators ay maaaring may anumang gender identity, sexual orientation, o kahit anong idad, at lahat sila ay may kahit anong relasyon sa biktima.

Gaya sa lahat ng perpetrators, maaari silang gumamit ng physical force o psychological at emotional coercion tactics para makuha ang target na biktima.

Naaapektuhan ba ang  sexual orientation ng taong nakaranas ng sex abuse?

Walang kinalaman ang sexual assault sa sexual orientation ng perpetrator o  ng survivor, at ang sexual orientation ay hindi maaaring maging bunga ng   sexual abuse o assault.

May ilang kalalakihan at mga batang lalaki ang nagtatanong sa kanilang mga sarili tungkol sa kanilang sexuality matapos makaligtas sa assault o abuse.

Lalo itong totoo kung nakaranas ka ng erection o ejaculation sa panahon ng assault. Ang physiological responses gaya ng erection ay involuntary, ibig sabihin wala kang kontrol sa mga ito.

Minsan ang  perpetrators, lalo na ang adults na sekswal na nang-abuso ng mga batang lalaki, ay gumagamit ng physiological responses para mapanatili ang secrecy gamit ang kasabihang tulad ng, “Alam mo na gusto mo ito.”

Kung ikaw ay sekswal na naabuso o ginahasa, hindi mo ito kasalanan. Walang paraan para ang erection ay mag-anyaya ng unwanted sexual activity, at walang paraan para mapalampas ng ejaculation ang isang assault.

Paano susuportahan ang male survivors?

Mahirap masabi sa iba na ikaw ay nakaranas ng sexual assault o abuse. Makakaramdam ka ng takot na baka ikaw ay kanilang husgahan o hindi paniwalaan.

Para sa maraming male survivors, ang stereotypes tungkol sa masculinity ang dahilan kung kaya’t mahirap itong ipaalam sa mga kaibigan, pamilya o sa taong-bayan.

Nahaharap ang mga kalalakihan at mga batang lalaki ng mga  hamon sa paniniwalang posible silang mabiktima ng  sexual violence, lalo na kung ang may kagagawan nito ay isang babae.  (May karugtong)

Related posts

Leave a Comment