PAGDIRIWANG NG SAKRIPISYO SA MUSLIM: EID AL-ADHA

EID AL-ADHA

(Ni EDZER LANUZA)

ANG August 12 ay idineklarang regular holiday sa bansa upang makiisa ang lahat sa pagdiriwang ng  Eid al-Adha o Eid ul-Adha na  isang Islamic festival sa mga Muslim.

Ginugunita sa araw na ito ang  pagpayag ni Ibrahim (kilala bilang Abraham) na sundin ang utos ni Allah (Diyos) na isakri­pisyo ang  kanyang anak na si Isaac.

Sinusunod ang pagdiriwang  na ito ng lahat ng mga kapatid nating Muslim kasama ang Druze sa buong mundo. Ang ibig sabihin ng Eid al-Adha o Eid ul-Adha ay “Fiest of the Sacrifice.”

Ito ang pangalawa at pang­huli sa dalawang kapistahang Eid na ipinagdiriwang ng mga Muslim, na ibinatay sa Kuran. Tulad ng Eid al-Fitr, sinisimulan ang Eid al-Adha sa maikling panalanging sinusundan ng sermon (khuṭba).

Pumapatak ang Eid al-Adha tuwing ika-10 araw ng buwan ng Dhul Hijja mula sa kalendaryong Islamiko. Nagtatagal ng tatlong araw ang pagdiriwang o higit pa, depende sa bansa.

Isinasagawa ang Eid al-Adha pagkatapos ng paglalakbay  sa banal na lugar (tinatawag na pilgrimage) mula sa  bundok ng Arafat  kung saan naroroon ang Hajj.

Ang Hajj ay taunang Islamic pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia, ang pinakabanal na lungsod para sa mga Muslim. Isang kautusan at  obligasyon sa relihiyon na isagawa ng lahat ng may edad na mga Muslim na  walang kapansanan at may pinansiyal na kakayahan na isagawa ang pilgrimage.

Sinusuportahan din ang mga pamilya sa panahong wala sila sa kanilang mga tahanan o nasa pilgrimage. Sa Islamic terminology, ang Hajj ay pilgri­mage para sa Kaaba, o “House of God”, na nasa sagradong siyudad ng Mecca.

Ang ritwal sa Hajj ay isinasagawa sa loob ng lima, o anim na araw, nagsisimula sa ika-walo at nagtatapos ika-13 sa araw ng Dhu al-Hijjah, ang huling buwan sa Islamic calendar.

Isa ito sa five pillars ng Islam, kasama ng Shahadah, Salah, Zakat at Sawm. Ang Hajj ay ikalawa sa largest annual gathering ng Muslims sa buong mundo, matapos ang Arba’een Pilgrimage sa Karbala, Iraq.

Samantala, nangyayari ang Eid al-Adha sa ika- 70 mga araw pagkalipas ng katapusan ng buwan ng Ramadan.

PISTA NG PAGSASAKRIPISYO, WALANG PASOK

 Ang Eid al-Adha ay isang public holiday. Itinuturing itong ‘day off’ para sa general population, kaya’t ang mga paaralan at karamihang mga establisimiyento ay sarado.

Ikinukusiderang mas sagrado ang Eid al-Adha mula sa dalawang Islamic holidays ( ang isa ay ang Eid al-Fitr)  na ipinagdiriwang sa buong mundo taun-taon.

Kinikilala sa pagdiriwang na ito ang pagpapaunlak ni Ibrahim (Abraham) na ihandog ang kanyang anak bilang pagtugon sa kautusan ng Diyos.  Pero bago ang pagsunod, nagbigay ang Diyos ng isang tupa kapalit ng alay.

Sa paggunita sa intervention, ang hayop ay inihain at hinati sa tatlong bahagi. Isa ay ibinigay sa mahihirap at nangangailangan, ang isa ay itinago sa tahanan, at ang ikatlo ay ibinigay sa mga kaanak.

KAHULUGAN NG BINDING OF ISAAC SA HEBREW 

Mababasa ang kuwento nina Abraham at Isaac sa Gene­sis 22. Sa biblical narrative, hiniling ng Diyos kay Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac, sa Moriah.

Patungkol ang pangyayaring ito sa isang malalim na pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Nang  si Abraham ay 99-anyos na, ipinangako ng Diyos na siya at ang asawang si Sarah,  89, ay magkakaroon ng anak na lalaki.

Makalipas ang isang taon, natupad ang pangako ng Diyos, isinilang ni Sarah ang kanilang anak na si Isaac. Nang lumaki ito, sinubok ng Diyos si Abraham na  kunin ang kanyang anak at ialay sa kanya bilang burnt sacrifice.

Bagaman puno ng kalungkutan at pighati, sinunod ni Abraham ang sinabi ng Diyos nang walang pag-aalangan at dinala si Isaac sa bundok. Nagtitiwala at naniniwala siya na gagawa ng paraan ang Diyos na huwag mawala ang kanyang anak.

Nang maigapos si Isaac, nagpakita ang anghel ng Panginoon at pinatigil siya at nagsabi, “Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anoman: sapagka’t talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Dios, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak.” Genesis 22:12.

Sa passage, naganap ang pangyayari sa “mount of the LORD” sa lupain ng Moriah.” Sa 2 Chronicles 3:1 tumutukoy ang  “mount Moriah” sa lugar ng Solomon’s Temple. Kaya’t pinaniniwalaang ang lokasyon ay sa Temple Mount sa Jerusalem.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment