PRAYER

PINOY ABROAD

MALAWAK na paksa ang panalangin. But I want to share prayer that was taught in the Bible by Jesus Christ our Lord himself.

May mga pagkakataong naitatanong ng ilan sa atin kung bakit may mga panalangin na tinutugon at mayroon din namang hindi.

Sabi nga, you receive not because you ask not and you ask in wrong motives.

May nagtuturo na ang sagot sa panalangin ay maaaring oo, hindi, o maghintay.

Nais kong mag-focus kung kanino tayo dapat manalangin o tumawag. Bawat relihiyon ay may Diyos na tinatawagan; halimbawa, kay Allah, Buddha, Krishna, Odin at sa iba pa.

Maging sa ibang sekta, may nananalangin kay Mary at sa ibang santo na sa palagay naman nila sila’y tinutugon. Maging ang mga Satanista ay tinutugon ang kanilang panalangin.

Malinaw ang turo sa Banal na Kasulatan na ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama. Alam natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Subalit ito ay limitado, di tulad ng natatanggap ng mga ‘anak ng diyos’ o nagtitiwala sa tunay na Diyos na buhay na sila ay tumatanggap ng pagpapala na may kagalakan at may kapanatagan ng kalooban. Dahil nga, ang tinatanggap nila ay mula sa Amang nasa langit.

If we’re going to follow the teaching of our Lord Jesus Christ, malinaw na sabi niya na para makamit natin ang ating kahilingan sa Amang nasa langit ay kailangan natin itong hingin sa kanyang pangalan (Jesus).

Sa John 14:13, mababasa ang ganito “At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak.”

To glorify the Father through his son Jesus we should ask in Jesus name!

Bilang mga Christian, ito ang dapat nating sundin. Hindi kanino mang pangalan tayo manalangin. Jesus is the way, the truth, and the life and no one comes through Father except through our Lord Jesus (John 14:6).

Mahirap mang tanggapin ang exclusivity ng Panginoong Hesus but that is the truth!

“For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him.” (Colossian 1:16)

Mangyaring manalangin tayo nang direkta sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng pangalan ni Hesus! (giv620@yahoo.com) (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment