PAGPAPALA SA MATUWID

PINOY ABROAD

FOR You, O LORD, will bless the righteous; with favor you will surround him as with a shield. Psalm 5:12 NKJV

Ayon kay David, the Lord will bless the righteous. Ang tanong sino ang righteous o matuwid? Sila ba ‘yung mga tao ‘who walk in sinless perfection’?

Maging si David ay sinasabi na, “There is none who does good, No, not one.” Walang taong hindi nagkakamali o nagkakasala.

Sa katunayan nito, si David ay hindi rin papasa sa sinasabing bless the righteous. Dahil siya mismo ay mayroong mala­king kasalanang nagawa sa buhay.

Ayon kay Apostol Pablo, ang actual point of view ni David, o ang tinutukoy niyang matuwid ay yun mga nagkasala pero napatawad. ‘Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kaniya’y ibinibilang ng Dios ang katuwiran nang walang mga gawa’ (Romans 4:6).

Ang tinatalakay na­ting verse sa araw na ito ay nagpapahayag na binibiyayaan ng Diyos ang mga nagkasala at kanyang napatawad at sila iyong mga itinuturing na righteous o matuwid.

Ano naman ang blessings ng mga righteous? Sa Bible ay nagbanggit ng napakaraming halimbawa na hindi magkakasya sa espasyo ng column ko.

Sa Psalms 84:11, the sons of Korah sum them all up by saying, “Sapagka’t ang Panginoong Dios ay araw at kalasag: ang Panginoo’y magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian: hindi siya magkakait ng anomang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid.

Ang matutuwid, sa madaling salita, ay pinagpapala anoman ang kanilang pangangailangan.

Ang ating verse ngayon ay nagpapahayag ng partikular na blessing na tinatanggap ng mga matuwid. Sila ay napalilibutan ng mga pabor na nagsisilbing kalasag (shield).

Kalasag na magsisilbing proteksyon sa kanila sa sandali ng labanan.

Gayundin ang Panginoon Diyos na siyang nagbibigay ng kalasag sa isang taong matuwid upang ma­ging ligtas siya at protektahan sa anomang panganib sa buhay. Kung ang tao ay may favor ng Panginoon then good things happen to that person anoman ang pangyayari.

Isang halimbawa nito ay si Noah. Sa panahon ng malaking pagbaha, siya at kanyang pamilya ay may nakamit na pabor sa Panginoon at sila ay naligtas sa kapahamakan (Genesis 6:8).

Ang matuwid ay tumatanggap ng favor katulad ni Noah hindi dahil sila ay hindi nagkakasala, bagkus dahil sila ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Tandaan natin, na ang Panginoon ay hindi tumitingin sa mga self-righteous with favor, kundi sa mga taong “humble and contrite in spirit” (Isaiah 66:2).

Sa oras na ito, tayo’y lumapit sa Panginoon Jesus na may mapagkumbaba at nagsisising diwa, katulad ng Psalmist sa kanyang panalangin, “I entreat your favor with all my heart, be gracious to me according to your promise” (Psalm 119:58). (givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment