MAGTIWALA

PINOY ABROAD

ANG paksang nais kong bigyang pansin ay ang salitang “magtiwala” – katagang madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Basically, ang Pilipino ay madaling magtiwala kahit kanino o sa ano pang bagay. Sa ngayon, tila baga nasa panahon tayo ng maraming pagdududa at hindi  basta nagtitiwala sa ating kapwa o sa sistema. Marahil, sa ating pamilya ay lubos tayong may tiwala o kaya sa ating mga kaibigan. Subalit marami ring mga kaibigan ang hindi tapat sa atin at pinagkakanulo pa tayo. Gayundin ang mga kapatid sa kapwa kapatid ay walang tiwala sa isa’t-isa pagdating sa mga manahan.

Sariwain natin ang ilang karanasan sa ating kasaysayan. Di ba ang Panginoong Jesukristo ay itinatwa ni Pedro at si Judas ay ipinagkanulo ang ating Panginoon? Gayundin ang mga lider at mga politiko na kung saan nilalaglag o tinatraydor ang kanilang mga kasama para sa pansariling kapakanan. Halimbawa, Marcos-Enrile-Ramos, Erap-Chavit, Gloria-Hyatt 8, Samson-Delilah, Caesar-Anthony at iba pa.

Kaya kadalasan ang mga payo, “save your ass first!” Kaya sa panahon ngayon ay mahirap magtiwala talaga, maging sa mga kaibigan tila ba may padududa sa isa’t-isa. Wika nga, “What a crazy world!”

Gayundin sa sarili minsan ay nag-aalinlanganan na magtiwala sa kakayahan at pagdedesisyon. Bagama’t mayroon ding lubos na may tiwala sa sarili o overconfident, na kadalasan ay mali ang mga desisyon na ginagawa o diskarte.

Magtiwala, kailan pwede at kailan hindi? Kanino dapat at hindi dapat magtiwala? Wow, tanong na mahirap sagutin! Alam din natin, na marami rin ang nagtitiwala sa kanilang kakayahan, kayamanan at kalakasan, koneksyon at pinag-aralan.

Alam ba ninyo? Mayroong ginintuang katuruan tungkol sa magtiwala? Sa aklat ng Kawikaan na kalipunan ng mahahalaga at makabuluhang payo ng isang dakilang pantas at hari na naging gabay niya sa kanyang pamumuno at pamumuhay ang nag wika, “Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. (Kawikaan 3:5-6)

Samakatuwid, dito pala tayo dapat magtiwala sa Panginoon Diyos na nagbibigay ng karunungan, kaligtasan, kapayapaan at tagumpay sa buhay. Siya ang maglalapit ng tao’t sistema na ating tunay na mapagkakatiwalaan! Tiwala lang sa ating Panginoon! Hindi siya nagbabago, “the same yesterday, today and forever!” (comment and prayer, givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD / Guillermo Valencia)

Related posts

Leave a Comment