KASAGANAHAN

PINOY ABROAD

(“AT nangyari, nang mapuno ang mga sisidlan, na kaniyang sinabi sa kaniyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kaniya: Wala pang sisidlan. At ang langis ay tumigil.” II Mga Hari 4:6)

Isa sa mga anak na lalaki ng mga propeta ang namatay. Ang kanyang asawa at mga anak ay naiwan sa matinding pangangailangang pangpinansyal. Ang tanging mayroon siya ay isang banga ng langis. Bumaling siya kay Eliseo, ang pinakadakilang propeta sa panahon na yon, para humingi ng tulong. Sinabi sa kanya ni Eliseo na “hiramin ang mga sisidlan mula sa lahat ng kapitbahay mo, walang laman na sisidlan at huwag kang humiram nang kakaunti.” (II Mga Hari 4:3). Sinabi rin niya sa kanya na punuin ang mga sisisdlan mula sa kanyang banga ng ­langis. Ang langis ay patuloy na umaagos mula sa garapon hanggang sa ang lahat ng sisidlan ay puno na. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Eliseo na ­ipagbili ang langis, bayaran ang kanyang mga utang, at gamitin ang iba sa pamumuhay sa araw-araw.

Tulad ng balo, maaaring nasa malalim na problema ka. Ano ang gagawin mo? Susuko ka na lang ba at hindi gagawa ng kahit ano? O magpapatuloy sa iyong ginagawa at aasamin ang pinakamainam? ­Sisikapin mo bang makaahon sa hirap tulad ng makakaya mo para sa iyong ­sariling sitwasyon o sa tulong ng mga kaibigan? Hindi ginawa ng balo ang alinman sa mga bagay na ito. Unang humingi ng tulong ang balo sa Panginoon.

Bumaling siya kay Eliseo, sa kinatawan ng propeta ng Panginoon sa lupa.

Unang ­bumaling ang balo sa Panginoon dahil alam niya na ­tanging ang Panginoon ang makatutulong sa kanya. Tiyak na wala siyang partikular na ideya kung paano makatutulong ang ­Panginoon. Alam lang niya na makatutulong Siya. Alam lang niya na walang napakahirap para sa Diyos  (Genesis 18:14). May pananampalataya siyang kailangan para maniwala na may Diyos at may ­gagawin siya para sa kanya. Kahit tila walang pag-asa ang mga bagay-bagay, hindi siya sumuko.

Itinuturo sa atin ng kuwento ng balo na ang pagkakaloob ng Panginoon, ang kanyang kakayahang tumulong, ay walang limitasyon. Walang pag-aalinlangang langis ang patuloy na dadaloy mula sa garapon kung mayroon siyang mas maraming sisidlan. Nang makita niya ang nangyari, malamang nalulungkot siya na hindi na siya humiram pa ng maraming sisidlan. Walang hangganan ang suplay ng Panginoon sa langis. Ang tanging limitasyon ay ang bilang ng mga sisidlan na hiniram ng balo. Ang tanging ­limitasyon ay ang ­pananampalataya ng balo.

Dapat nating tandaan palagi na ang Panginoon ay “kayang gumawa ng higit na masagana kaysa lahat ng ating hinihiling o iniisip” (Mga Taga Efeso 3:20). (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Related posts

Leave a Comment