KAAGAPAY

PINOY ABROAD

“I will ask the Father, and He will give you another ¬Helper, that He may be with you forever;” Jn. 14:16.

Ang Panginoong Hesukristo ay gagawin ang pinakasukdulang sakripisyo nang sabihin niya ang mga salita sa ating mga talata para sa araw na ito. Siya ay kasama ang kanyang mga disipulo sa loob ng tatlong taon bilang kanilang katulong o kaagapay, guro, at tagapayo. Nang sumapit ang araw na kailangan na Niyang lisanin ang kanyang mga disipulo, Siya ay nangako na hihilingin niya sa Ama na magpadala sa kanila ng ibang kaagapay – ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na matatanggap nila sa Linggo ng Pentecostes at magiging kanilang bagong katulong o kaagapay.

Ang presensya ng banal na Espiritu sa bawat Kristiyano ay nangangahulugan na may isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang Kristiyano ay may isang supernatural na helper sa loob nila na hindi magkakaroon ang di-Kristiyano. Bagama’t maaaring hindi natin palagiang nauunawaan ang presensya ng Espiritu. Ang Espiritu ay palaging nagtatrabaho sa atin upang tulungan tayo, aliwin tayo, mapalakas at gabayan tayo. Sa katunayan, dahil sa ¬piling at tulong ng Espiritu Santo, magagawa natin ang mga bagay na ginawa ni Jesus at maging ang mga mas ¬dakilang bagay (Juan 14:12).

Kapag nasa atin na ang lakas at tulong na magtutulak sa atin na gumawa ng kaibhan sa daigdig sa halip na tanggapin natin ang mundo kung ano ito, magagawa nating baguhin ang mundo! Kaya pa rin natin mabago ang mundo. The spiritually blind can be led to see, the misguided can be set straight. Mapasaya ang nanlulumo at mapagaling ang may ¬karadaman at iba pa.

Sa gayon, gaya ng ipinahihiwatig ng espesyal na pangalan para sa mga banal na Espiritu sa ating mga talata para sa araw na ito, ang pinakamahalagang aspeto na ginagawa ng Espiritu sa atin ay tinutulungan tayo. Sino ang hindi nangangailangan ng tulong? Sino ang hindi nararamdaman na ang trabaho ay masyadong malaki at masyadong mahirap? Too demanding? It is when things are hard that the help of the Holy Spirit becomes most evident. Na ‘yung akala natin ay imposible ay biglang nagiging posible. Sa mga oras na nanghihina ay pinalalakas tayo.

Tandaan na laging may handang tumulong at magpalakas sa atin sa lahat ng oras. At ito ang Espiritu Santo na padala ng ating Panginoon. (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment