ILLEGAL RECRUITMENT 

yourservice

ALAM ng tao kung ano ang tinatawag na “illegal recruitment”. Marami na ang naging biktima nito — lalo na sa ating mga kababayan na nais magtrabaho sa ibang bansa upang tulungan ang kanilang pamilya.

Unang-una, ang “illegal recruitment” ay tumutukoy sa mga gawain tulad ng: 1) gawain ng mga tao o ahensya na walang lisensya o awtoridad upang manghikayat ng mga mangagawa; 2) paglahok sa pagsingil ng bayad, mga kalakal, o mga serbisyo na ang kapalit ay trabaho sa isang halaga na lampas sa pinahintulutan ng batas o naaangkop na mga regulasyon; at 3) paglahok sa pagkuha o pag-lagay ng sinomang manggagawa sa ilalim ng pekeng mga dokumento. Ayon sa ating Labor Code, ang “illegal recruitment” ay ang panloloko o panlilinlang sa sinomang nais magtrabaho — tulad ng pagbigay ng kontrata na hindi naman naaayon sa batas.

Sa kasamaang palad, marami sa ating mga kababayan — sa hangaring mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya — ay agad naloloko o nalilinlang ng mga taong kunwari ay tutulungan silang makakuha ng trabaho sa ibang bansa, ngunit sa huli ay kukuhanan lamang ng pera.

Dahil dito, meron na tayong batas na pinalalawig ang parusa laban sa mga taong gumagawa ng “illegal recruitment” — dahil ito ngayo’y isa nang uri ng paninira ng ekonomiya ng bansa, lalong lalo na kung gawa ito ng isang sindikato.

Sa isang nahatulang kaso ng Korte Suprema — may dalawang elemento ang “illegal recruitment” — una, ang akusado ay nahuling kumukuha o nanghihikayat ng mga nais magtrabaho, maging sa Pilipinas man o sa ibang bansa; at, pangalawa,  walang lisensya  o pahintulot mula sa DOLE. Gayundin, itinuturing na ginawa ng isang sindikato kung kinabibilangan ng tatlo o higit pang mga iligal na recruiter at itinuturing na malaking sukat kapag nakagawa laban sa tatlo o higit pang mga tao, alinman sa isa o bilang isang grupo.

Ito, ayon sa ating Kor­te Supreme, ay tinuturing na isang “malum prohibitum” — o pinagbabawal ng batas — at dahil dito, hindi maaaring gawing depensa ang tinatawag nating “good faith”.  (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID ROBERT AQUINO)

Related posts

Leave a Comment