HUMINGI

PINOY ABROAD

MAGSIHINGI kayo at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: Sapagka’t ang bawat humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan. Mateo 7:7-8.

Likas na sa tao na madaling sumuko. May sawikain na, “kung sa una mong tangka ay hindi ka nagtagumpay, huwag kailanman subukang muli.”

Ang ating mga talata ngayon, ay ituro ang kabaligtaran na mga aralin. Pagdating sa paghiling ng mga bagay na kailangan natin sa Diyos, dapat tayong maging masigasig.

Sa Lukas 11:5-8, ang istorya ng kaibigan na makulit na humihingi ng tulong kahit pa oras na ng pagtulog. Dahil kaibigan, kaya’t siya’y binigyan.

Gayundin ang sabi ni Jesus, kung hingin natin, ito ay ibibigay sa atin. Marahil ito ay na­ging malinaw na direktiba para sa mga disipulo ni Jesukristo. Subalit gaano kadalas ba ito nangyari na tayo ay malulong sa ating mga paghihirap at kalimutan na bumaling sa Diyos at magtanong? Sa halip na madala ang Diyos sa gayong sitwasyon, tila pinalalabo natin sa pamamagitan ng paghahanap ng anomang kailangan natin sa ating sarili. Sa gayung mga sitwasyon, si Jesus ay hindi lamang pinapayo na humiling bagkus ito’y ipinag-uutos niya.

Nais Niya tayong humiling nang lubos. Kung hahanapin natin ang kailangan natin mula sa Diyos, makikita natin ito. Madali ang humingi at manalangin subalit madali ring napuputol o nawawala agad dahil sa mga pangyayari. Sinasabi ni Jesus na ang isang bagay na palagian at paulit-ulit na sinasabi ay nangangahulugang ito ay kailangan.

Dapat ay patuloy tayong humingi sa Diyos kung ano ang kailangan natin hanggang sa masumpungan natin.

Sa huli, si Jesus ay nag-utos na dapat tayong kumatok sa pinto. Kapag lahat ng ating paghi­ling at paghahanap ng a­ting kailangan ay inilapit sa Kanya, ito mismo ay maghahatid sa atin sa pintuan ng langit. Kung magkagayon, hindi lamang dapat tayo nakatayo roon at maghintay na lamang. Dapat tayong kumatok sa pinto. Kung gagawin natin ito, ang pintuan ay mabubuksan sa atin. Ipinakikita natin sa Diyos ang katapatan ng ating mga intensyon sa pamamagitan ng paghi­ngi, paghahanap, at pagkatok, siya ay magbubukas ng pinto at nagbibigay sa atin ng kailangan natin mula sa kanyang kamalig.

Nais ni Jesus na nagbubunga tayo. Ang ating mga panalangin ay nila­yon upang tulungan tayong magkaroon ng mga bunga (Juan 15:16). Lahat ng a­ting marubdob na paghi­ling, paghahanap, at pagkatok ay nagpapakita sa Diyos na tayo ay seryoso at taimtim tungkol dito. (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Related posts

Leave a Comment